Czyste Tatry

Rejestracja

Bezpieczeństwo podczas Czystych Tatr ponad wszystko!!!
Pamiętajcie, że część tatrzańskich szlaków jest trudna i wybierając je należy być odpowiednio do tego przygotowanym.

UWAGA nr 1

Identyfikatorem uprawniającym wolontariuszy do bezpłatnego wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz do swobodnego poruszania się po terenie finałowego miasteczka Czystych Tatr, będzie koszulka edycji 2018 wydawana wszystkim zarejestrowanym uczestnikom projektu.

Użytkownicy pola namiotowego otrzymają identyfikatory z pieczątką „Pole namiotowe” i tylko takie osoby będą mogły wchodzić na wydzielony i zamknięty teren pola namiotowego.

UWAGA nr 2

Osoby niepełnoletnie proszone są o wypełnienie i dostarczenie w dniu finału projektu Czyste Tatry formularza wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych.

(Jest to tylko pytanie orientacyjne, które w przybliżeniu pozwoli nam określić zapotrzebowanie na konkretne rozmiary koszulek. Ostateczny wybór rozmiaru koszulki będzie dokonywany podczas odbioru start pack-u.)

(Należy wskazać szlak, na który chce się wyruszyć. W nawiasach podano limity osobowe na dany szlak.)

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem dla wolontariuszy projektu Czyste Tatry, w dniach od 29-30 czerwca 2018 roku oraz załącznikiem numer 1 do regulaminu tj. informacją o podstawowych zasadach bezpieczeństwa latem w górach, Dekalogiem Turysty Górskiego opracowanym przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zaczerpniętym z regulaminu GOT PTTK oraz informacją o zagrożeniach i niebezpieczeństwach w górach.
Mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze Wolontariusza podczas projektu Czyste Tatry w dniach od 29-30 czerwca 2018 roku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora projektu Czyste Tatry, czyli Stowarzyszenie Czysta Polska z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatora projektu Czyste Tatry, czyli Stowarzyszenie Czysta Polska z siedzibą w Krakowie, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje o akcji lub kolejnych akcjach w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.).
Dane osobowe osób biorących udział w projekcie Czyste Tatry podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanej akcji. Administratorem danych osobowych jest organizator projektu Czyste Tatry, czyli Stowarzyszenie Czysta Polska z siedzibą w Krakowie. Uczestnikowi projektu Czyste Tatry przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podanie danych jest dobrowolne. Poprzez wypełnienie i podpisanie niniejszego załącznika uczestnik projektu Czyste Tatry wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) i do otrzymywania informacji o akcji lub kolejnych akcjach drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.).
Niniejszym udzielam organizatorowi projektu Czyste Tatry, czyli Stowarzyszeniu Czysta Polska z siedzibą w Krakowie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań wideo z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania; zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań wideo, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promujących projekt Czyste Tatry oraz informujących o niej, wliczając w to w szczególności wystawy w miejscach publicznych, oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach etc.


TAK NIE