Czyste Tatry

Rejestracja

Bezpieczeństwo ponad wszystko !!!
Pamiętajcie, że część szlaków jest trudna i wybierając je należy być odpowiednio do tego przygotowanym.

UWAGA 1!

Identyfikatorem uprawniającym wolontariuszy do bezpłatnego wchodzenia na teren TPN oraz do swobodnego poruszania się po terenie Base Camp, będzie koszulka edycji 2017 wydawana wszystkim zarejestrowanym uczestnikom akcji.
Użytkownicy pola namiotowego otrzymają identyfikatory z pieczątką pole namiotowe i tylko takie osoby będą mogły wchodzić na wydzielony i zamknięty teren pola namiotowego.

UWAGA 2!

Osoby niepełnoletnie proszone są o wypełnienie i dostarczenie w dniu finału akcji formularza wypełnionego przez rodziców lub opiekunów

(Jest to tylko pytanie orientacyjne, które w przybliżeniu pozwoli nam określić zapotrzebowanie na konkretne rozmiary koszulek. Ostateczny wybór rozmiaru koszulki będzie dokonywany podczas odbioru start pack-u.)

(Należy wskazać szlak, na który chce się wyruszyć. W nawiasach podano limity osobowe na dany szlak.)

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem dla wolontariuszy akcji „Czyste Tatry”, w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2017 roku oraz załącznikiem numer 1 do regulaminu tj. informacją o podstawowych zasadach bezpieczeństwa latem w górach, Dekalogiem Turysty Górskiego opracowanym przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zaczerpniętym z regulaminu GOT PTTK oraz informacją o zagrożeniach i niebezpieczeństwach w górach.
Mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze Wolontariusza podczas akcji „Czyste Tatry” w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2017 roku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora akcji „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatora akcji „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje o akcji lub kolejnych akcjach w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.).
Dane osobowe osób biorących udział w akcji „Czyste Tatry” podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanej akcji. Administratorem danych osobowych jest organizator akcji „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie. Uczestnikowi akcji „Czyste Tatry” przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podanie danych jest dobrowolne. Poprzez wypełnienie i podpisanie niniejszego załącznika uczestnik akcji „Czyste Tatry” wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) i do otrzymywania informacji o akcji lub kolejnych akcjach drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.).
Niniejszym udzielam organizatorowi akcji „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszeniu „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań video z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania; zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań video, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promujących akcję „Czyste Tatry” oraz informujących o niej, wliczając w to w szczególności wystawy w miejscach publicznych, oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach etc.


TAK NIE