Czyste Tatry
Szczyty

Błyszcz

2159 m n.p.m.

 

Słabo odgraniczone zakończenie północnej grani Bystrej, najwyższego szczytu w Tatrach Zachodnich. Z formalnego punktu widzenia sam nie jest szczytem, ponieważ ma zerową minimalną deniwelację względną, czyli nie istnieje żadne obniżenie grani pomiędzy nim a Bystrą. Ma wysokość 2159 m n.p.m. i zbudowany jest z granitów i gnejsów. Wznosi się ponad dolinami: Pyszniańską, Kamienistą i Gaborową.

 

Błyszcz leży w głównym grzbiecie Tatr, którym biegnie tu polsko-słowacka granica; pomiędzy dwoma wybitnymi szczytami: Kamienistą i Starorobociańskim Wierchem. Od położonej na wschód Kamienistej oddzielony jest Pyszniańską Przełęczą. Ze Starorobociańskim Wierchem łączy go niska, poszarpana grań, w której wyróżnia się jeszcze jeden niewybitny szczyt – Siwy Zwornik i grań Liliowych Turni, ograniczona dwoma niewielkimi przełęczami: Liliowym Karbem i Banistą Przełęczą. Od północnej, polskiej strony jego stroma, 400-metrowa ściana opada do Doliny Pyszniańskiej, tworząc w niższych partiach skalne żebra, tzw. Grzędy. Błyszcz i Bystra widoczne są z wielu miejsc w Dolinie Kościeliskiej, doskonale widać je ze schroniska PTTK na Hali Ornak i znad Smreczyńskiego Stawu. Skaliste zbocze Błyszcza często błyszczy się w promieniach światła, stąd jego nazwa. Nazwę tę upowszechnił Walery Eljasz-Radzikowski – twórca jednego z pierwszych przewodników po Tatrach. Szczyt wcześniej nazywany był Pyszną z racji swojego położenia nad halą o tej nazwie.

 

Błyszcz i Bystra były pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX w. popularnym obiektem turystycznych wypraw. Pierwsi turyści korzystali z gospody na polanie Stare Kościeliska, później z nieistniejącego już schroniska na Hali Pysznej. Po utworzeniu w 1947 r. rezerwatu przyrody Tomanowa-Smreczyny Błyszcz przez długi czas był nieosiągalny dla turystów polskich. Obecnie jest dostępny z Banistej Przełęczy.
Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak biegnący główną granią przez Liliowy Karb, Liliowe Turnie, Banistą Przełęcz i Błyszcz do Pyszniańskiej Przełęczy. Jest nieczynny od 1 XI do 15 VI.

  • Czas przejścia z Liliowego Karbu na Błyszcz: 55 min, ↓ 35 min
  • Czas przejścia z Błyszcza na Pyszniańską Przełęcz: 40 min, ↑ 55 min
Szlak niebieski – niebieski szlak (tylko po słowackiej stronie) od zielonego szlaku (Pod Klinem – Liliowy Karb) w Dolinie Gaborowej na Banistą Przełęcz, od której biegnie na Bystrą zachodnimi zboczami Błyszcza tuż pod jego grzbietem, inną ścieżką niż graniczny szlak czerwony (można to zobaczyć na zdjęciu). Jest nieczynny od 1 XI do 15 VI.

  • Czas przejścia od rozdroża ze szlakiem zielonym na przełęcz: 1 h, ↓ 40 min
  • Czas przejścia z przełęczy na Bystrą: 40 min, ↓ 25 min

Błyszcz (Glance)

2159 m above sea-level

 

Poorly demarcated the northern end of the ridge Bystra, the highest peak in the Western Tatras. From a formal point of view, he is not a summit, because it has a zero minimum denivelations relative, that there is no reduction in the ridge between it and Bystra. Has a height of 2,159 m above sea-level and is built of granite and gneiss. Rises above the valleys Pyszniańska, rocky and Gaborową.

 

Shine is in the main ridge of the Tatra Mountains, which here runs the Polish-Slovak border, between the two prominent peaks of rocky and Starorobociańskim Peak. From rocky located to the east is separated Pyszniańska Pass. Because it combines Peak Starorobociańskim low, jagged ridge, which stands out even a peak niewybitny – Keystone Grey and lilac crest Turnia, limited by two small passes: Notched a lilac and Banistą Pass. From the north, the Polish side of the steep, 400-meter high wall Pyszniańskiej descends to the valley, creating the lower parts of the rock rib, so. Perch. A glance and Bystra are visible from many places in the Valley Koscieliska, well you can see them from a shelter PTTK Ornak Hall and above the Smreczyńskiego Pond. A glance is often a rocky slope in the shining rays of light, hence its name. The name was popularized by Valery Elijah-Radzikowski – creator of one of the first guides in the Tatras. The summit was previously called delicious because of its location on the hall of that name.

A glance and Bystra were in the late nineteenth and first half of the twentieth century landmark tourist expeditions. The first tourists to enjoy the inn in the clearing old church on, and later with the now defunct shelter at the Hall delicious. After you create in 1947 a nature reserve Smreczyny Tomanowa-glance for a long time was unavailable for Polish tourists. It is now available from Banistej Pass.

Tourist routes

Szlak czerwony The red route – the red trail that runs through the main ridge of Notch Lilac, Lilac Turnie Banistą pass and glance to Pyszniańskiej Pass. It is closed from 1 Nov to 15 VI.

  • Time change from lilac to notch glance: 55 min, 35 min ↓
  • Time change from Pyszniańska glance at the Pass: 40 min, 55 min ↑
Szlak niebieski Blue Route – the blue trail (only on the Slovak side) from the green trail (Under Kline – Lilac notch) in the Valley of Banistą Gaborowej Pass, which runs from the western slopes of Bystra just glance at his back, a different path than the border red route (this can be see in the picture). It is closed from 1 Nov to 15 VI.

  • The time of transition from the crossroads of the green trail to the pass: 1 hr, 40 min ↓
  • Time change from the pass at Bystra: 40 min, 25 min ↓