Czyste Tatry
Szczyty

Ciemniak

Wysokość 2096 m n.p.m.

Najdalej na zachód wysunięty szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów.

 

Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich, pomiędzy niewielką Mułową Przełęczą (2067 m), oddzielającą go od Krzesanicy, a wybitną Tomanową Przełęczą (1686 m). Przez szczyty te i przełęcze biegnie granica słowacko-polska. Następuje na nim załamanie głównej grani Tatr o 90°. W kierunku południowym do Tomanowej Przełęczy zbiega jej poszarpany fragment, tzw. Tomanowe Stoły. W kierunku północno-zachodnim od szczytu biegnie długi boczny grzbiet oddzielający Dolinę Kościeliską od Miętusiej. Jego górna część nosi nazwę Twardego Grzbietu i kulminuje w Twardej Kopie.

 

Ciemniak wznosi się ponad dolinami: Kościeliską, Tomanową, Tomanową Liptowską, Miętusią i polodowcowym kotłem niewielkiej Doliny Mułowej, do której opadają strome, lecz nieduże urwiska. Nazwa szczytu pochodzi prawdopodobnie od tej właśnie doliny, zwanej dawniej przez pasterzy Doliną Ciemną.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony z Wyżniej Kiry Miętusiej w Dolinie Kościeliskiej przez Polanę Upłaz i Chudą Przełączkę na Ciemniak, a dalej granią główną Tatrprzez Czerwone Wierchy na Kasprowy Wierch, Świnicę i Orlą Percią na Krzyżne. Od Chudej Przełączki do Ciemniaka biegnie razem ze szlakiem zielonym.

  • Czas przejścia z Wyżniej Kiry Miętusiej na Ciemniak: 3:25 h, ↓ 2:30 h
  • Czas przejścia z Ciemniaka na Kasprowy Wierch: 3 h, z powrotem 2:55 h
Szlak zielony – zielony przez Twardy Grzbiet, Chudą Przełączkę, Czerwony Żleb i Dolinę Tomanową do schroniska na Hali Ornak. Do Chudej Przełączki biegnie razem ze szlakiem czerwonym. Czas przejścia z Ciemniaka na Halę Ornak: 2:40 h, ↑ 3:40 h

Ciemniak

2096 m above sea-level

the extreme westernmost peak of the massif belonging to the Red Hills.

Located in the main ridge of the Western Tatras, between the small mud Pass (2067 m), separating it from Krzesanicy, a prominent Tomanowa Pass (1686 m). Through the peaks and passes the border extends the Slovak-Polish. It follows the collapse of the main ridge of the Tatra Mountains at 90 °. In a southerly direction to coincide Tomanowa Pass the jagged fragment, so called. Tomanowa tables. In the north-westerly direction from the top of the side runs a long ridge separating the valley from Mietusia Kościeliska. Its upper part is called Hard Ridge and culminates in hard copy.

Ciemniak rises above the valleys Kościeliska, Tomanowa, Tomanowa Liptovska, Miętusia boiler and a small valley glacier mud, to which the steep fall, but a small cliff. The name probably comes from the top of this very valley, formerly known as the dark valley of the shepherds.

Tourist routes

Szlak czerwony Route red – red with Vyšné Kira Mietusia in the Glade Valley Koscieliska Upłaz and lean on Ciemniak jumper, and further over the main ridge of the Tatra Mountains on the Red Wierchy Giewont, Świnica and Orla Perc on Krzyżne. From Skinny to Ciemniak Adaptors runs along the green trail.Time change from Vyšné Kira Mietusia the Ciemniak: 3:25 h, 2:30 h ↓

  • Time change from Vyšné Kira Mietusia the Ciemniak: 3:25 h, 2:30 h ↓
  • Time change from the Ciemniak Giewont: 3 h, 2:55 h back
Szlak zielony Green Route – a green ridge of hard, thin jumper, red gully and valley Tomanowa to the hostel in the Hall Ornak. Adaptors to lean runs along the red trail. Time from the Hala Ciemniak Ornak: 2:40 h, 3:40 h ↑