Czyste Tatry
Szczyty

Kołowa Czuba

Wysokość 2105 m n.p.m.

 

Dawniej zwana też (nieprawidłwo) Kołową Turnią, Kołem lub Kopą (2105 m n.p.m.) – szczyt w południowej grani odchodzącej od Małego Koziego Wierchu (2228 m n.p.m.), która rozdziela górne piętro Doliny Pięciu Stawów na Dolinkę pod Kołem i Pustą Dolinkę. Od szczytu Małego Koziego Wierchu oddziela go przełęcz Schodki (ok. 2085 m n.p.m.). Nazwa przełęczy związana jest z poziomo ułożonymi, niewielkimi tarasikami od strony Pustej Dolinki. Wg Stanisława Lencewicza (1936 r.) podczas ostatniego zlodowacenia Kołowa Czuba była nunatakiem.

 

Kołowa Czuba od strony północno-zachodniej (z Dolinki pod Kołem) jest łatwo dostępna. Jej zbocze, aż po szczyt, było terenem pasterskim i nie można określić pierwszego wejścia na szczyt. Pozostałe ściany tworzą urwiska. Najtrudniejsza droga prowadząca na szczyt została wytyczona na środkowej części ściany wschodniej (z Dolinki Pustej).


Formerly also called (incorrectly) Wheel Turnie Circle and Heaps (2105 m) – summit in the southern ridge extending from the Little Goat Peak (2,228 m), which separates the upper floor of the Valley of Five Lakes on the Circle and Dolinka Dolinka empty. From the summit of Little Goat Peak Pass separates the Stairs (c. 2085 m asl). Pass name is associated with horizontally arranged, small tarasikami from the Empty Valleys. By Stanislaw Lencewicz (1936) during the last glaciation was nunatakiem Wheel Czuba.
Czuba loader from the north-west (with the Valleys of the Wheel) is readily available. Its slope to the summit, was the pastoral area and you can not determine the first ascent to the summit. The walls form a cliff. The most difficult road leading to the summit was drawn on the middle part of the east wall (of the Valleys Empty).