Czyste Tatry
Szczyty

Kopa nad Białym

Wysokość 1034 m n.p.m.

 

Niewielkie reglowe wzniesienie u wylotu Doliny Białego w polskich Tatrach Zachodnich. Podawana jest też nazwa Kopa nad Białem. Znajduje się w dolnej części grzbietu Spaleniec oddzielającego Dolinę Białego od Doliny Spadowiec. Południowe stoki opadają do Drogi pod Reglami, pod którą znajduje się w tym miejscu polanka.

 

Kopa nad Białym jest całkowicie zalesiona. W jej wschodnich stokach, od strony Doliny Białego znajduje się turniczkaKazalnica w Białem. Obok niej prowadzi ścieżka obchodząca dolną część Doliny Białego. Dawniej była to jedyna droga umożliwiająca dostęp w wyższe partie Doliny Białego, gdyż przejście, zwłaszcza z bydłem, przez wąwóz zwany Kotłami było niemożliwe. Ścieżką tą pędzono stada na wypas na Halę Białe. Obecną drogę wiodącą dnem Doliny Białego wykonano w 1905. Dawna ścieżka jest turystycznie niedostępna, a cały ten rejon znajduje się na obszarze ochrony ścisłej Regle Zakopańskie.


Krizna small hill at the mouth of the White Valley in the Polish Western Tatra Mountains. Is given also the name of the White Kopa. Located in the lower back Spaleniec separating the valley from the Valley of the White Spadowiec. Southern slopes descend to the Way of Reglami, under which is located at the site clearing.

 

Kick over the White is completely forested. In the eastern slopes of the White Valley is located in the White turniczka pulpit. In addition to celebrating her path leads the lower part of the White Valley. Formerly it was the only way of allowing access to higher parts of the White Valley, since the transition, especially with cattle, the gorge called the Boilers was impossible. Path of the herd were driven to pasture in the White Hall. The current road leading White Valley bottoms made in 1905. The former path is inaccessible to tourists, and the whole region is located in the close protection of Regla Zakopańskie.