Czyste Tatry
Szczyty

Kościeliskie Kopki

Trzy wzniesienia leżące w paśmie reglowym pomiędzy Doliną Lejową a Doliną Kościeliską w Tatrach. Są to: Przednia Kopka (1113 m n.p.m.), Pośrednia Kopka (1305 m) i Zadnia Kopka (1333 m).

 

Pomiędzy Przednią i Pośrednią Kopką znajduje się Polana Kopka, dawniej wchodziła ona w skład Hali Kopka. Wszystkie są całkowicie zalesione, jedynie Zadnia Kopka kończy się od zachodu niezalesionym urwiskiem Świńskiej Turni. Znajdują się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale należą do Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie.
W 2004 r. potężny huragan zniszczył las na szczycie Zadniej Kopki. Góry przykryte są skałami wapiennymi, tzw. płaszczowiną reglową. Skały te powstały dalej na południe, a następnie w środkowej kredzie (ok. 97 mln lat temu) nasunięte zostały na spodnią warstwę skał. W XIX wieku wydobywano w rejonie Kościeliskich Kopek rudy żelaza znajdujące się w bulastych wapieniach, oraz manganity i hematyty zawarte w łupkach (w kopalni zwanej Kopka). Przetapiano je następnie w hucie w Starych Kościeliskach. Spomiędzy stoków Zadniej i Pośredniej Kopki spada do Doliny Kościeliskiej głęboki Wściekły Żleb, w stoki północno-zachodnie wcina się dolinka Jaroniec mająca wylot na Polanie Biały Potok.


The three hills lying in the band reglowym funnel between the Valley and the Valley Kościeliska in the Tatras. They are: Front Kopka (1113 m), Intermediate Kopka (1305 m) and Tasks Kopka (1333 m).
Intermediate between the front and there is a glade Kopka Kopka, formerly part of it entered the Hall Kopka. All are completely forested, only Tasks Kopka ends of the west cliff niezalesionym Swine Tournament. Are located in the Tatra National Park, but belong to the Community Forestry Rural Eight Eligible based in Witów.
In 2004, a powerful hurricane destroyed the forest on top of the haunches Kopka. Mountains are covered with limestone rocks, so called. Krizna nappes. These rocks formed further south, and then in the middle Cretaceous (about 97 million years ago) have been thrusted on the bottom layer of rocks. In the nineteenth century was mined in the area Kościeliskich Kopek iron ore found in limestone bulastych and manganity and hematyty contained in the shales (on mine called Kopka). They are then melted in a steel mill in Old Kościeliska. Among the haunches and the intermediate slopes Kopka Koscieliska Valley falls to a deep gully Furious, in north-western slopes of cuts to Dolinka Jaroniec having an outlet on Polana Biały Potok.