Czyste Tatry
Szczyty

Kozi Wierch

Wysokość 2291 m n.p.m.
Szczyt w Tatrach Wysokich. Jest najwyższą górą znajdującą się w całości na terenie Polski. Kozi Wierch wznosi się w bocznej grani pomiędzy Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów, a dokładniej między dwiema dolinkami wiszącymi: Kozią Dolinką i Pustą Dolinką. Wzdłuż grani tej poprowadzono szlak turystyczny zwany Orlą Percią.
Masyw Koziego Wierchu znajduje się pomiędzy Zamarłą Turnią (2179 m) i Czarnymi Ścianami (2242 m). Od Zamarłej Turni oddziela go Kozia Przełęcz (2137 m), a od Czarnych Ścian Przełączka nad Buczynową Dolinką (2225 m n.p.m.). Długa, północno-wschodnia grań Koziego Wierchu zwana jest Kozim Murem. Ostatnia wznosząca się w nim turnia to Buczynowa Strażnica (2242 m), górująca nad Buczynową Dolinką. Z grani tej opada na stronę Koziej Dolinki Rysa Zaruskiego. Na północny zachód od najwyższego wierzchołka wznoszą się trzy skaliste kulminacje Kozich Czub (kolejno od południowego wschodu: 2263 m, 2256 m i 2239 m), oddzielone od głównego szczytu Kozią Przełęczą Wyżnią (2240 m).
Po stronie północnej masyw opada stromo ścianami o wysokości sięgającej 210 m do Koziej Dolinki (górne piętro Doliny Gąsienicowej). Urwiska te są ograniczone z lewej (wschodniej) strony Żlebem Kulczyńskiego, a z prawej (zachodniej) strony – północno-wschodnim żlebem Koziej Przełęczy. Pomiędzy żlebami znajduje się Filar Leporowskiego, na którym zginął w 1929 Jerzy Leporowski. Wysokie, 250-metrowe południowo-zachodnie ściany Koziego Wierchu i Kozich Czub opadają też do Pustej Dolinki. Na wszystkich tych ścianach wytyczono wiele dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Na południowy wschód, do Doliny Pięciu Stawów Polskich opada łagodnie nachylone (ok. 30°), szerokie zbocze. Rozcięte jest ono kilkoma płytkimi żlebami, z których najwybitniejszy jest Szeroki Żleb. Środkowa część zbocza jest przykładem starego stoku, nieprzeobrażonego przez lodowce.
Nazwa szczytu pochodzi od często pasących się na jej zboczach stad kozic, zwłaszcza na jego łagodniejszych, południowych stokach. Stosowana była ona od dawna przez pasterzy wypasających w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, pasterze z Doliny Gąsienicowej nazywali ten szczyt natomiast Czarnymi Ścianami (nazwa ta została później przesunięta przez turystów na sąsiedni szczyt).
Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – znakowana czerwono Orla Perć z przełęczy Zawrat na Krzyżne (na odcinku Zawrat – Kozi Wierch od lipca 2007 r. ruch odbywa się wyłącznie w kierunku wschodnim z Zawratu w kierunku Koziego Wierchu).

  • Czas przejścia z Zawratu na Kozi Wierch: 3:10 h, z powrotem przejście zabronione
  • Czas przejścia z Koziego Wierchu na Krzyżne: 3:30 h, z powrotem 3:35 h
Szlak czarny – czarny znad Wielkiego Stawu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich wzdłuż Szerokiego Żlebu. Czas przejścia: 1:30 h, ↓ 1 h

Summit in the High Tatras. Is the highest mountain located entirely in Polish. Goat Peak rises in the side of the ridge between the Valley and Gąsienicowa Five Ponds Valley, specifically between the two hanging valleys: Goat Dolinką Dolinką and empty. Routed along the ridge of the trail called Orla Perc.

 

Goat Peak massif located between Turnie Stood Still (2179 m), Blacks and Walls (2242 m). From Turnia separates it froze Goat Pass (2137 m), and the black walls jumper over Buczynową Dolinką (2225 m). The long, north-east ridge of Goat Peak is called the Goat Wall. Last towering crag there is a Buczynowa Watchtower (2242 m), towering over Buczynową Dolinką. From the ridge that descends to the page Goat Scratch Zaruskiego Valleys. On the northwest tip of the highest rises to three rock climaxes Kozy Czub (sequentially from the southeast: 2263 m, 2256 my 2239 m), separated from the main summit of Goat Pass Vyšné (2240 m).

 

On the north side drops steeply massive walls with a height of up to 210 m to the Goat Valleys (top floor of the Valley Gąsienicowa). These cliffs are limited to the left (east) stronyŻlebem Kulczyński, on the right (west) side – the north-east gully Goat Pass. Between the gullies is Leporowskiego Pillar, where he died in 1929 George Leporowski. High, 250-meter south-western wall of Goat Peak and Kozy Czub also fall into the empty Valleys. In all these walls laid out wieledróg climbing with varying degrees of difficulty. To the southeast, the Valley of Five Polish Tarns sloping sloping (approx. 30 °), wide slope. It is cut in several płytkimiżlebami, which is the most outstanding wide gully. The middle part of the slope is an example of the old slope, nieprzeobrażonego by glaciers.

 

The name comes from the top often grazing on the slopes chamois herds, especially in its milder, southern slopes. It has been used for a long time tended by shepherds in the Valley of Five Polish Tarns, the shepherds of the Valley Gąsienicowa called this summit and the Blacks Walls (the name was later pushed back by tourists on the adjacent peak).