Czyste Tatry
Szczyty

Krokiew

Wysokość 1378 m n.p.m.

Dwu wierzchołkowe wzniesienie reglowe w Tatrach nad Zakopanem, znajdujące się między Doliną Bystrej a Doliną Białego. Na jego zboczach wybudowany został kompleks skoczni narciarskich, do którego należą Wielka Krokiew oraz kompleks skoczni narciarskich Średniej Krokwi.
Masyw Krokwi jest zbudowany z dolomitów triasu środkowego. Niższy wierzchołek o wysokości 1365 m n.p.m. nosi nazwę Mała Krokiew i od Krokwi oddzielony jest szerokim Siwarowym Siodłem. Od masywu Giewontu, a dokładniej od Kalackiej Kopy Krokiew oddzielona jest Niżnią i Wyżnią Przełęczą Białego. Z Siwarowego Siodła na zachód opada Siwarowy Żleb (otoczony grzbietami Siwarowego Pańskiego i Siwarowego Gazdowskiego), na wschód zaś Szeroki Żleb, którym biegnie żółty szlak turystyczny do klasztoru Albertynów na Śpiącej Górze, znajdującego się na stokach Krokwi. Od północy pod wierzchołek podchodzi niewielka, zalesiona Dolina nad Capkami. Północno-wschodnie ramię Krokwi rozwidla się na wysokości ponad 1200 m (poniżej fragmentu zwanego Opalone) na dwa grzbiety obejmujące Żleb nad Kamieniołomem. Ramię północno-zachodnie również rozdziela się na podobnej wysokości, a pomiędzy jego odgałęzienia wcina się Żleb pod Kogutkami.
W grzbiecie oddzielającym Dolinę nad Capkami od Żlebu pod Kogutkami wznosi się Jastrzębia Turnia (1090 m), a po drugiej stronie tego żlebu znajdują się dwie turniczki – Kogutki (1009 m). Pozostałe skaliste miejsca w masywie Krokwi to kazalniczka na prawym zboczu Doliny nad Capkami (około 1050 m) oraz Koryciska – bardzo strome zbocze ze skalnymi ściankami opadające do Doliny Białego, blisko jej wylotu.

Szlaki turystyczne
Sam szczyt jest niedostępny dla turystów, szlaki wiodą jednak jego zboczami:

Szlak czarny – znakowana czarno Ścieżka nad Reglami, prowadząca z Kuźnic przez Przełęcz Białego dalej w kierunku Doliny Białego i Sarniej Skały. Czas przejścia z Kalatówek na Czerwoną Przełęcz: 1:25 h, z powrotem 1:20 h
Szlak żółty – żółty spod klasztoru Albertynek na Kalatówkach do klasztoru Albertynów na Śpiącej Górze. Czas przejścia: 40 min, ↓ 30 min

Two apical elevation in the mountains above Krizna Zakopane, located between the Valley and the Valley of the White Bystra. On its slopes built complex of ski jumps, which owns United Krokiew and ski-jumps Mid Krokiew.
Krokiew massif is composed of Middle Triassic dolomites. The lower tip of a height of 1,365 m above sea-level Little is known Krokiew and is separated from Krokiew Siwarowym wide saddle. From massif Giewont, and more than Kalackiej Kopy Krokiew is separated and Nizhny Vyšné White Pass. With Siwarowego Saddles west couloir descends Siwarowy (surrounded by ridges of the Lord and Siwarowego Siwarowego Gazdowskiego), to the east and the wide gully, which runs the yellow trail to the monastery in the Albertine Sleeping Beauty Mountain, situated on the slopes of the rafters. From the north, the peak approaches a small, wooded valley on Capkami. North-eastern arm Krokiew forks at an altitude of over 1200 m (below the fragment called tan) two backs, including the Quarry gully. Northwest Arm is also separated into a similar height, and between the branches of the gully cuts into Kogutkami.
The ridge separating the valley from the Capkami Żlebu the Kogutkami rises Turnia Hawk (1090 m) and on the other side of that there are two żlebu turniczki – Kogutki (1009 m). The remaining space in the rocky massif is Krokiew kazalniczka on the right side of the valley over Capkami (about 1050 m) and Koryciska – a very steep slope with rock walls plunging into the White Valley, near its outlet.
The summit is not accessible to tourists, but its trails lead slopes