Czyste Tatry
Szczyty

Łopata

Wysokość 1957 m n.p.m.

 

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy znajdującym się na wschód od niego Jarząbczym Wierchem i znajdującym się na zachód Wołowcem. Nie jest znane pochodzenie nazwy, nie jest to nazwa ludowa, nie była używana przez pasterzy. Wznosi się na wysokość 1957 m n.p.m.i tworzy trzy granie:

  • w kierunku Wołowca – znajduje się w niej Dziurawa Przełęcz
  • w kierunku Jarząbczego Wierchu, od którego Łopata oddzielona jest Niską Przełęczą
  • oraz trzecią długą grań w kierunku północnym.

 

Owa trzecia grań, ze wzniesieniem zwanym Czerwonym Wierchem opada do górnej części Doliny Chochołowskiej, dzieląc ją na dwie doliny: Dolinę Chochołowską Wyżnią, po zachodniej stronie Łopaty i Dolinę Jarząbczą, po wschodniej stronie. Do Doliny Jarząbczej ze wschodnich stoków Łopaty spada kilka żlebów. W kierunku od północy na południe są to: Skrajny Żleb, Pośredni Żleb, Mokrzyniec i żleb Czerwonego Potoku (dopływ Jarząbczego Potoku).

 

Grań główna, w której znajduje się szczyt Łopaty i którą przebiega granica słowacko-polska, jest od północnej (polskiej) strony podcięta stromymi skalnymi ścianami z stożkami piargowymi i kotłami lodowcowymi u ich podnóży. Stoki południowe tej grani, opadające do Doliny Jamnickiej, są bardziej łagodne i w dużej części trawiaste.

 

Zbocza Czerwonego Wierchu są w górnej części częściowo trawiaste, a częściowo porośnięte kosodrzewiną. Północne zbocza zwane Hotarzem porasta naturalny las.

 

Z wierzchołka i południowych zboczy Łopaty widoki na Rohacze, Jamnickie Stawy, Dolinę Chochołowską i Jamnicką, Liptów i Niżne Tatry.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony granią główną z Wołowca pzez Łopatę, Jarząbczy Wierch, Kończysty Wierch, Starorobociański Wierch i Błyszcz do Pyszniańskiej Przełęczy. Czas przejścia z Wołowca na Jarząbczy Wierch: 2:10 h, z powrotem 1:50 h

 


1957 m above sea-level

 

The main peak in the Western Tatras ridge located between the east of it Jarząbczym Peak and situated on the west Wołowiec. There is no known origin of the name, it is not a popular name, was not used by shepherds. It rises to a height of 1957 meters creates three npmi play:

  •  In the direction of Wołowiec – located in the Dziurawa Pass
  •  In the direction of Jarząbczego Peak, from which the shovel is separated Low Pass
  •  And the third a long ridge to the north.

 

This third ridge, the hill known as the Red Peak is reduced to the top of the Chocholowska Valley, dividing it into two valleys: Chochołowska Vyšné Valley on the western side of Spades and Jarząbczą Valley on the eastern side. To the Valley from the eastern slopes Jarząbczej Shovels drops a few gullies. In the direction from north to south they are: extreme couloir, Lap gully, gully Mokrzyniec and Red Creek (a tributary stream Jarząbczego).

 

Main Ridge, which is the top blades and which is the boundary of the Slovak and Polish, is from the northern (Polish) undercut the steep rock walls of the cones and glacial piargowymi at their foot. Southern slopes of the ridge, descending to the valley Jamnické, they are more gentle and much of the grass.

 

The slopes of the Red Peak is at the top of some grass, and partly overgrown with dwarf pine. Northern slopes are overgrown Hotarzem called natural forest.

 

From the top, and the southern slopes of the views of the Roháče Shovels, Jamnické Ponds, Valley Chochołowska and Jamnicką, Liptov and Low Tatras.
Tourist routes

The red trail – red over the main ridge of the students we offer Wołowiec shovel, Jarząbczy Mountain, Kończysty Peak, Peak and Starorobociański glance to Pyszniańskiej Pass. Time to move from Wołowiec Jarząbczy Peak: 2:10 h, 1:50 h back