Czyste Tatry
Szczyty

Łysanki

Wysokość 1445 m n.p.m.

 

Szczyt reglowy w Tatrach Zachodnich , wznoszący się pomiędzy Doliną Strążyską a Doliną Małej Łąki.

 

Od południowej strony masyw Łysanek od Grzybowca oddzielony jest Przełęczą w Grzybowcu (1311 m). W północnym natomiast kierunku tworzy dwa grzbiety, które niżej znów rozgałęziają się (każdy na dwa grzbiety). Łącznie więc w dolnej części Łysanek znajdują się cztery grzbiety, pomiędzy którymi znajdują się 3 doliny. W kierunku od wschodu na zachód są to: północno-wschodni grzbiet Łysanek, Suchy Żleb, Samkowy Grzbiet, Dolina za Bramką, Pośredni Wierszyk, Mały Żlebek i północno-zachodni grzbiet Łysanek:

  • grzbiet północno-wschodni opada do Samkowego Zwornika (1317 m). Grzbiet ten oddziela Dolinę Grzybowiecką (górne odgałęzienie Doliny Strązyskiej) od Doliny za Bramką. W Samkowym Zworniku odgałęzia się w północnym kierunku Samkowy Grzbiet oddzielający Suchy Żleb od Doliny za Bramką
  • od grzbietu północno-zachodniego nieco poniżej szczytu Łysanek odgałęzia się w północnym kierunku boczny grzbiet Pośredniego Wierszyka, oddzielający Dolinę za Bramką od Małego Żlebka.

 

Jest to dobrze wyodrębnione wzniesienie reglowe, niemal całkowicie zalesione, ale w jego północno-wschodnim grzbiecie znajdują się zbudowane z dolomitów skałki, tzw. Jatki. Dawniej były używane przez taterników do treningu wspinaczkowego, wspinał się na nich np. w 1908 r. Mieczysław Karłowicz. Obecnie w partiach szczytowych istnieją jeszcze niewielkie niezalesione obszary, na których las nie zdążył się jeszcze odtworzyć po wielkich spustoszeniach, jakich dokonał huragan w 1968 r.

 

W początkach turystyki tatrzańskiej Łysanki dzięki swojej bliskości od Zakopanego były dość popularne. W 1898 r. Towarzystwo Tatrzańskie wykonało na ich szczyt ścieżkę turystyczną. Obecnie masyw Łysanek włączony został w obszar ochrony ścisłej Regle Zakopiańskie i jest niedostępny dla turystów i taterników. Możliwe jest jedynie wejście zielonym szlakiem do Doliny za Bramką.


 

1445 m above sea-level
Montane summit in the Western Tatras, rising between the Valley and the Valley Strążyska Small Meadow.
From the south side of the massif Łysanek Grzybowiec is separated from the Grzybowiec Pass (1311 m). In the northern direction and forms two ridges, which again branch out below (each with two backs.) In total, so the bottom of the Łysanek there are four ridges, between which there are three valleys. In the direction from east to west are: the north-east ridge Łysanek, dry gully, Samkowy ridge, valley behind the goal, Lap rhyme, Little Żlebek and north-west ridge Łysanek:

  • North-east ridge drops to Samkowego Keystone (1317 m). This ridge separates the Valley Grzybowiecką (upper branch Strazyska Valley) from the Valley of the gateway. In Samkowym Zworniku branches off to the north ridge separating Samkowy dry gully of the Valley of the gateway
  • From the north-west ridge just below the summit Łysanek branches off to the north side the ridge Intermediate poem, separating the valley of the gateway to the Little Żlebka.

 

It is a well isolated Krizna hill, almost completely forested, but in the north-east ridge are composed of dolomite rocks, the so-called. Shambles. Were formerly used by mountain climbers to train climbing, climbing up on them for example in 1908, Karlowicz. Currently, there are still lots of peak niezalesione small areas where the forest had not yet play after great devastation, which has a hurricane in 1968.

 

In the early days of tourism in the Tatras, thanks to its proximity Łysanki from Zakopane were quite popular. In 1898, Tatra Society made the summit on their path of travel. Currently Łysanek massif was incorporated into the conservation area close Regla Zakopane and is not accessible for tourists and mountaineers. You can only enter the green trail to the Valley of the gateway.