Czyste Tatry
Szczyty

Mała Kopa Królowa

Wysokość 1577 m n.p.m.

 

Wzniesienie we wschodniej części Tatr Zachodnich, znajdujące się w grzbiecie odgraniczającym od siebie Dolinę Jaworzynkę i Dolinę Suchej Wody Gąsienicowej.

 

Mała Kopa Królowa jest położona w długim grzbiecie odchodzącym od grani głównej Tatr w obrębie Kasprowego Wierchu i kierującym się od niego na północny wschód. Góra znajduje się pomiędzy Kopą Magury (1704 m) na południowym zachodzie a Wielką Kopą Królową (1531 m) na północnym wschodzie, od której oddzielona jest Przełęczą między Kopami (1499 m). Południowo-wschodnie zbocza Małej Kopy opadają na Królową Rówień. Stanowiły one dawniej część Hali Królowej i były wypasane. Stoki północne stanowiły już tereny Hali Jaworzynki.

 

Spod przełęczy między Kopą Magury a Małą Kopą Królową opada do Doliny Jaworzynki Żleb pod Czerwienicą. W jego rejonie w latach 1766–1871 znajdowały się najwydajniejsze w Tatrach kopalnie rudy żelaza, założone za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – niebieski szlak prowadzący z Kuźnic przez Boczań, Skupniów Upłaz i Przełęcz między Kopami, a stąd dalej wschodnimi zboczami Małej Kopy Królowej do „Murowańca”.

  • Czas przejścia z Kuźnic na przełęcz: 1:40 h, ↓ 1:10 h
  • Czas przejścia z przełęczy do Murowańca: 20 min, z powrotem 25 min
Szlak żółty – północnymi zboczami Małej Kopy Królowej przebiega żółty szlak z Kuźnic przez Dolinę Jaworzynkę na Przełęcz między Kopami. Czas przejścia: 1:40 h, ↓ 1:10 h

The elevation in the eastern part of the Western Tatras, located in the back of each odgraniczającym Jaworzynka Valley and the Valley of Dry Water Gąsienicowa.

 

Kopa Little Queen is located in the long-goers back to the main ridge of the Tatra Mountains around Kasprowy and the lead from him to the northeast. Mountain is located between Heaps Magura (1704 m) in the southwest and Great Queen Heaps (1531 m) to the northeast, from which it is separated between Kopami Pass (1499 m). South-eastern slopes of the Little fall down on the Queen Kopa Rówień. They constituted part of the former Queen’s Hall, and were grazed. Slopes of the northern territories had already Jaworzynka Hall.

 

From the ridge of the mountain pass between the Stack and Stack Little Queen goes down to the Valley of the Polycythemia Jaworzynka gully. In his area in the years 1766-1871 were the most efficient mines in the mountains of iron ore, which was founded during the reign of Stanislaw August Poniatowski.