Czyste Tatry
Szczyty

Mała Koszysta

Wysokość 2014 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Koszystej, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich.
Szczyt jest najbardziej wysuniętym na północ z trzech wierzchołków w grani Koszystej. Od strony południowej graniczy z Wielką Koszystą (2193 m), od południa natomiast opada długim grzbietem na Waksmundzką Przełęcz (1418 m). Masyw jest zbudowany z granitu i pokryty trawą.
Grzbiet od wierzchołka Małej Koszystej początkowo wiedzie na południowy zachód, potem zakręca na południe do Wielkiej Koszystej. Na północ od szczytu znajduje się żleb Trojak, zaś od grzbietu między Małą i Wielką Koszystą z okolic tzw. Strzałb w stronę Doliny Pańszczycy opadają Głazów, Kamienisty i Bacowski Żleb. W grzbiecie opadającym na Waksmundzką Przełęcz można wyróżnić skaliste Waksmundzkie Ścianki oraz Pieski, spod których na Waksmundzką Polanę opada Waksmundzki Żleb. Od południa Mała Koszysta opada do kotła polodowcowego, Świstówki Waksmundzkiej, będącego górnym piętrem Doliny Waksmundzkiej. Na wschodnich zboczach masywu położone są Zadni i Skrajny Upłaz oraz Limbowa Ubocz, zachowały się partie pierwotnych lasów smrekowych z limbami. Na wysokości ok. 1640 m znajduje się jedno z czterech tylko w całych polskich Tatrach i w Polsce stanowisko rzadkiego gatunku arktyczno-alpejskiej rośliny – krzewiastej wierzby oszczepowatej.

 

W 1932 cały masyw Koszystej wykupiony został od rodziny Uznańskich przez Skarb Państwa, a w 1936 w wyniku starań PTT objęty został ścisłą ochroną. Do tej pory jest obszarem ochrony ścisłej i nie prowadzą przez niego żadne szlaki turystyczne.


 

Summit in the High Tatras, located in the back Koszystej, separating the valley from the Valley Waksmundzka Pańszczycy. This is one of the northernmost dwutysięczników Tatras.

 

The summit is the most northerly of the three peaks in the ridge Koszystej. From the south it borders with the United Koszystą (2193 m), descends from the south while the long ridge to Waksmundzka Pass (1418 m). The massif is built of granite and covered with grass.
Ridge from the top of the Little Koszystej initially leads to the southwest, then turns south to the Great Koszystej. To the north of the summit there is a gully Trojak, and from the ridge between the Little and Big Koszystą from the vicinity of the so-called. Strzałb toward Valley Pańszczycy fall of boulders and rocky gully Bacowski. In falling back on the saddle can be distinguished Waksmundzka Waksmundzki rocky walls and the dogs, from which the glade descends Waksmundzka Waksmundzki gully. From the south, Little Koszysta glacial falls into the boiler, Świstówki Waksmundzka, which is the upper floor Waksmundzka Valley. On the eastern slopes of the massif are located and the extreme Zadni Upłaz and Limbowa Ubocze, preserved parts of the original forests smrekowych limbami. At an altitude of about 1640 m there is only one of four in the whole of the Polish Tatra Mountains in Poland and the position of the rare arctic-alpine plants – shrubby willow oszczepowatej.
In 1932, the entire massif Koszystej was purchased from the family Uznańskich by the Treasury, and in 1936 in an effort PTT is placed under strict protection. So far, the area is strictly protected and do not carry any of its routes.