Czyste Tatry
Szczyty

Małołączniak

Wysokość 2096 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Zachodnich należący do masywu Czerwonych Wierchów. Na wschód sąsiaduje z Kopą Kondracką, oddzielony od niej Małołącką Przełęczą (1924 m), na zachód z Krzesanicą poprzez Litworową Przełęcz (2037 m). Jest to dosyć dobrze wyodrębniony szczyt. Na południe jego zbocza opadają do słowackiej Dolinki Rozpadłej uchodzącej poprzez Jaworowy Żleb do Doliny Tomanowej Liptowskiej, w północno-zachodnim kierunku tworzy długie ramię, tzw. Czerwony Grzbiet oddzielający Dolinę Małej Łąki od Doliny Miętusiej. Czerwony Grzbiet ma niewielkie stosunkowo nachylenie i płaski, długi grzbiet, ale niżej jego zbocza podcięte są stromymi urwiskami Wielkiej Turni. Poniżej Kobylarzowego Siodełka w zakończeniu tego grzbietu znajduje się kilka turni o urwistych ścianach: Pośrednia i Skrajna Małołącka Turnia, Zagonna Turnia i Kobylarzowa Turnia.

 

W północnych zboczach Małołączniaka znajdują się najgłębsze jaskinie Tatr: Jaskinia Wielka Śnieżna i Śnieżna Studnia. Ostatnim dużym odkryciem speleologicznym w Tatrach jest Siwy Kocioł, również położony w zboczach Małołączniaka.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak z Doliny Kościeliskiej przebiegający grzbietem Czerwonych Wierchów, a dalej na Kasprowy Wierch i Świnicę.

  • Czas przejścia z Ciemniaka na Małołączniak: 40 min, z powrotem w tyle samo
  • Czas przejścia z Małołączniaka na Kopę Kondracką: 25 min, z powrotem 35 min
Szlak niebieski – niebieski szlak schodzący do wylotu Doliny Małej Łąki poprzez Czerwony Grzbiet, Kobylarzowy Żleb, Dolinę Miętusią i Przysłop Miętusi. Czas przejścia: 3 h, ↑ 4 h

The summit in the Western Tatras massif belonging to the Red Hills. To the east adjacent to the Stack Kondracka, separated from her Małołącką Pass (1924 m), west of Kresanica by Litworową Pass (2037 m). It is fairly well isolated peak. To the south of the slope fall in the Slovak Valleys believed to fall apart through the gully to the Valley Jaworowy Tomanowa Liptovská, in the north-westerly direction creates a long arm, called. Red ridge separating the valley from the Valley of the Little Meadows Mietusia. Red Ridge has a relatively low slope and flat, long back, but below its slopes are steep undercut cliffs of Great Tournament. Below Kobylarzowego Saddles at the end of this ridge is a steep cliff a few walls: Intermediate and Extreme Małołącka Turnia, Zagonna Turnia and Kobylarzowa Turnia.

 

The northern slopes are Malolučniak deepest caves of the Tatra Mountains: Cave Great Snow and Snow Well. The last major discovery in the mountains is speleologicznym Gray boiler, also located in the slopes Malolučniak.