Czyste Tatry
Szczyty

Mały Kopieniec

Wysokość 1167 m n.p.m.

 

Szczyt położony w reglowej części polskich Tatr Wysokich, pomiędzy Jaszczurówką a Wielkim Kopieńcem.

 

Od południowego wschodu poprzez Przełęcz między Kopieńcami (1109 m) sąsiaduje z Wielkim Kopieńcem (1328 m), na południu i zachodzie stoki opadają zaś do Doliny Olczyskiej. Łagodniejsze północne zbocze w dolnej części wypłaszcza się i tworzy połogi, rozdzielający doliny Chłabowskiego oraz Olczyskiego Potoku grzbiet, na którym leżą osiedla Zakopanego Niżnia i Wyżnia Chłabówka. Od wschodu w górnej części jest ograniczone wąską Suchą Doliną opadającą z Przełęczy między Kopieńcami.

 

Z przebiegającego równolegle do Doliny Olczyskiej, z północnego zachodu na południowy wschód, grzbietu wzniesienia opada na stronę tejże doliny pas urwistych skał. To miejsce, a także okolice Przełęczy między Kopieńcami, Suchej Doliny tudzież polana na południowo-zachodnim stoku nie są zalesione. Bezleśny jest również wspomniany grzbiet u podnóża północnego stoku. Dawniej Mały Kopieniec był wypasany, wchodził w skład Hali Kopieniec.

 

U podstawy tego zbocza, ponad Potokiem Olczyskim, usytuowane są dwie jaskinie: Jaszczurowska Wodna i Jaszczurowska Wyżnia. Pierwsza z nich ma 33 metry długości i 3 m deniwelacji, jej otwór znajduje się 915 m n.p.m., natomiast Wyżnią charakteryzuje długość 18 m, deniwelacja 4,5 m i wysokość otworu 951 m n.p.m.
Szlaki turystyczne

Przez masyw Małego Kopieńca nie prowadzą szlaki turystyki pieszej. Przez Przełęcz między Kopieńcami i dalej trawersami północnego stoku wiedzie natomiast nartostrada z Hali Gąsienicowej do Zakopanego.


 

The summit is located in the Polish part Krizna High Tatras, and the Grand between Jaszczurówka Kopieńcem.

 

From the southeast through the Kopieńcami Pass (1109 m) adjacent to the Grand Kopieńcem (1328 m), the south and west slopes and descend to the valley Olczyskiej. Gentler northern slope of the bottom of the flattening and abortive forms, separating the valley and Olczyskiego Chłabowskiego Potok ridge on which the settlements lie in Zakopane and Nizhny Vyšné Chłabówka. From the east in the upper part is limited by a narrow dry valley descending from the mountain pass between Kopieńcami.

 

The valley that runs parallel to Olczyskiej, from the northwest to southeast, the ridge descends the hill on the side of that valley belt rocks. This place, as well as around the Kopieńcami Pass, Dry Valleys tudziez glade on the south-western slopes are forested. Deforested is also mentioned in the foothills of the northern ridge of the slope. Historically, grazing was a little Kopieniec, fell within the składHali Kopieniec.

 

At the base of the slope, over Potok Olczyskim, are located two caves: Jaszczurowska Water and Jaszczurowska Vyšné. The first one is 33 meters long and 3 m denivelation, the hole is 915 m above sea level, and is characterized Vyšné length of 18 m, 4.5 m Altitude difference height of the opening 951 meters

 

Tourist routes
Little by massive Kopieńca not keep hiking. By Pass between Kopieńcami and then traverses the northern slope of the leads natomiastnartostrada Gasienicowa to Zakopane.