Czyste Tatry
Szczyty

Mały Kozi Wierch

Wysokość 2228 m n.p.m.

 

Szczyt w bocznej grani Tatr na trasie Orlej Perci. Szczyt położony jest pomiędzy Zawratem a Zamarłą Turnią, od której oddziela go Zmarzła Przełęcz.

 

Mały Kozi Wierch to rozłożysty masyw o trzech graniach (dwie wzdłuż szlaku). W kierunku Doliny Pięciu Stawów odchodzi trzecia grań (południowa), rozdzielająca Dolinkę pod Kołem od Pustej Dolinki. W niej znajduje się wierzchołek zwany Kołową Czubą (2105 m n.p.m.) oddzielony od szczytu Małego Koziego Wierchu Przełęczą Schodki (ok. 2085 m n.p.m.). Nazwa przełęczy związana jest z poziomo ułożonymi, niewielkimi tarasikami od strony Pustej Dolinki.

 

W grani wschodniej Małego Koziego Wierchu znajdują się dwie szerokie turnie – Zmarzłe Czuby (2193 i 2189 m n.p.m.) opadające w kierunku Pustej Dolinki stromymi ścianami. Od głównego wierzchołka oddziela je wąska Zmarzła Przełączka Wyżnia, z której opada głęboki Żydowski Żleb. Nazwa żlebu pochodzi od Karla Langfelda, żydowskiego turysty, który w nim zginął. Bezpośrednio od Zmarzłych Czub schodzą jeszcze dwa inne żleby. Przez północne ściany masywu poprowadzone są drogi taternickie.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – Orla Perć prowadząca z Zawratu przez dwa niewielkie garby (2180 i 2200 m n.p.m.) na wierzchołek Małego Koziego Wierchu, dalej przez Zmarzłą Przełęcz Wyżnią i jedną ze Zmarzłych Czub, z której schodzi się na Zmarzłą Przełęcz. Na tym odcinku zamontowane są liczne łańcuchy, a w Zmarzłej Przełęczy Wyżniej często przez całe lato leży płat śniegu. Na odcinku Zawrat – Kozi Wierch od lipca 2007 r. ruch odbywa się wyłącznie w kierunku wschodnim z Zawratu w kierunku Koziego Wierchu. Czas przejścia z Zawratu na Kozi Wierch: 3:10 h

Peak in the Tatra Mountains on the side from Orla Perc. The summit is located between Zawrat Turnie and froze, separated from it froze Pass.

 

Little Goat Peak is spreading Tatra massif with three (two along the trail.) Towards the Valley of Five Ponds third leaves the ridge (south), dividing the Circle of Dolinka Empty Valleys. In it there is a vertex called the Wheel Czuba (2105 m) separated from the summit of Goat Peak Pass Small Steps (c. 2085 m asl). Pass name is associated with horizontally arranged, small tarasikami from the Empty Valleys.
On the ridge east of Little Goat Peak, there are two broad turn – the frozen Czuba (2193 and 2189 m asl) sloping towards the Empty Valleys steep. From the main lobe separated by the narrow jumper Vyšné froze, from which descends a deep gully Jewish. The name comes from Karl żlebu Langfeld, a Jewish tourist who was killed in it. Directly from Zmarzłych Czub descend two other gullies. The northern wall of the massif are routed roads taternickie.
Tourist routes

Szlak czerwony Red Route. – Orla Perc Zawrat leading from the two small bumps (2180 and 2200 m above sea level) on top of Little Goat Peak, then through the Col Vyšné and froze one of Zmarzłych Czub, which goes on froze Pass. In this section a number of chains are mounted, and in the frozen mountain pass Vyšné frequently throughout the summer is paying the snow. On the stretch Zawrat-Goat Peak since July 2007, the movement takes place only in an easterly direction towards the Zawrat Goat Peak. Zawrat time from the Goat Peak: 3:10 h