Czyste Tatry
Szczyty

Mały Wołoszyn

Wysokość 2144 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.

 

Szczyt jest pierwszym od zachodu z kilku wierzchołków położonych w grani Wołoszyna i na zachód opada w stronę przełęczy Krzyżne. Grzbiet oddziela się od grani Buczynowych Turni i Koszystej w jej okolicach. Zwornikiem nie jest sama przełęcz, lecz trawiasta równinka położona tuż ponad nią, w stronę Małego Wołoszyna. Od strony wschodniej Mały Wołoszyn graniczy z najwyższym punktem grzbietu, Wielkim Wołoszynem. Pomiędzy tymi wzniesieniami położona jest Wołoszyńska Szczerbina, z której opada do Doliny Roztoki Urwany Żleb.

 

Przez masyw Wołoszyna przeprowadzona została na początku XX wieku przez ks. Walentego Gadowskiego trasa Orlej Perci. Odcinek od Polany pod Wołoszynem do Krzyżnego od wielu lat jest jednak zamknięty, cały masyw Wołoszyna został natomiast objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego.


Summit in the High Tatras, located in the back Voloshin, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki.
The summit is the first from the west with some peaks located in the ridge to the west Voloshin and descends in the direction of the pass Krzyżne. Separated from the ridge crest and Koszystej Buczynowe Turnia in its vicinity. Keystone is not itself a pass, but the grassy równinka located just above it, towards Little Voloshin. On the eastern side is bordered by small Voloshin with the highest point of the ridge, the Great Voloshin. Between these hills lies WOLOSZYNSKA Szczerbina, which descends to the valley Roztoki broken gully.
Through massive Voloshin was carried out in the early twentieth century by Fr. Valentine Gadowski route Orla Perc. The section from the Glades to Krzyżnego Voloshin for many years, however, is closed, the entire ridge was the subject Voloshin strictly protected and excluded from the tourism and taternickiego.