Czyste Tatry
Szczyty

Mięguszowiecki Szczyt Czarny

Wysokość 2410 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich położony na granicy polsko-słowackiej, w grani głównej Tatr pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Pośrednim (rozdziela je Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem) i Hińczową Turnią (kulminacją kończącą Wołowy Grzbiet). Pomiędzy Hińczową Turnią a Mięguszowieckim Szczytem Czarnym znajduje się Czarnostawiańska Przełęcz. Mięguszowiecki Szczyt Czarny jest najbardziej wysuniętym na wschód z grupy trzech Mięguszowieckich Szczytów.

 

Szczyt dawniej nazywano Mięguszowieckim Szczytem nad Czarnym (Stawem). Jego ściany opadają półkilometrowymi grzędami w kierunku tego jeziora. Północno-wschodnią grzędę kończy Kazalnica Mięguszowiecka, z której opada słynna, pionowa i pocięta pasami okapów ściana północno-wschodnia. Wschodnia ściana (o wysokości ok. 300 m) opada w kierunku Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła, którego kotlinę ogranicza północno-wschodnia grzęda Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego i urwiska schodzące ze ścian Wołowego Grzbietu. W grani północno-zachodniej, opadającej w kierunku Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem, widoczna jest samotna turniczka nazywana Chłopkiem (stąd nazwa przełęczy).

 

Mięguszowiecki Szczyt Czarny jest dość łatwo dostępny z Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem, na którą prowadzi szlak znad Czarnego Stawu. Na sam szczyt nie ma znakowanego szlaku. Widoki z wierzchołka są rozległe.


Summit in the High Tatras is situated on the Slovak-Polish border, in the main Tatra ridge between Peak Mięguszowieckim Medium (Mięguszowiecka Pass separates them into Chlopkiem) and Hińczową Turnie (Beef ridge ending climax.) Between Hińczową turn and Mięguszowieckim Summit Black is Czarnostawiańska Pass. Mengusovská Summit Black is the easternmost of the group of three Mięguszowieckich Peaks.
The summit used to be called the Summit of the Black Mięguszowieckim (Pond). Its walls fall półkilometrowymi perches in the direction of the lake. North-eastern end perches Mięguszowiecka pulpit from which the famous falls, vertical, and cut into strips hoods in north-eastern wall. East wall (height 300 m) descends in the direction of Wyżniego Czarnostawiańskiego Cauldron, which reduces the valley in north-eastern roost Mięguszowieckiego Summit Black and cliffs coming down from the walls of Beef Ridge. In the north-west ridge, sloping toward the Chlopkiem Mengusovská Pass is shown alone turniczka Chlopkiem called (hence the name of the pass).
Mengusovská Summit Black is quite easily accessible from the Chlopkiem Mengusovská Pass, which runs from above the Black Pond Trail. At the top there is no marked trail. The views from the top are extensive.