Czyste Tatry
Szczyty

Mięguszowiecki Szczyt Pośredni

Wysokość 2393 m n.p.m.

 

Szczyt na granicy polsko-słowackiej, znajdujący się w grani głównej Tatr na południowy wschód od Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego (rozdziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia) i na północny zachód od Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego (rozdziela je Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem).

 

Szczyt posiada trzy wierzchołki. Najwyższy (główny) znajduje się najbliżej Mięguszowieckiej Przełęczy Wyżniej, najniższy jest środkowy. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni jest najniższy w grupie Mięguszowieckich Szczytów. Jego północną ścianę podcina kocioł polodowcowy – Bańdzioch (Mięguszowiecki Kocioł). Od głównego wierzchołka wschodzi w stronę Mięguszowieckiej Przełęczy Wyżniej grań, w której widoczne są dwie turniczki, nazywane Mięguszowieckimi Igłami (Wielką i Małą). Wyższa z nich (druga od strony szczytu) to Igła Milówki, a rozdzielone są Szczerbiną między Mięguszowieckimi Igłami. W północno-wschodniej części ściany wyodrębniają się trzy filary. Lewy i środkowy schodzą z południowo-wschodniego i środkowego wierzchołka szczytu, prawy spod igły w północno-zachodniej grani.


Summit on the Polish-Slovak border, is located in the main ridge of the Tatra Mountains to the southeast of the Grand Summit Mięguszowieckiego (Mięguszowiecka Pass separates them Vyšné) and northwest of the Black Mięguszowieckiego Summit (Mięguszowiecka Pass separates them into Chlopkiem).
The Summit has three vertices. The highest (root) is closest to Mengusovská Vyšné Pass, the lowest is the middle. Mengusovská Summit Intermediate is the lowest in grupieMięguszowieckich Peaks. Its northern wall of the boiler cuts glacial – Bańdzioch (Mengusovská boiler). Rises from the main lobe towards Mengusovská Pass Vyšné ridge, which are visible two turniczki called Mięguszowieckimi needles (Great and Small). The higher of these (second from the top) is a needle Milówka, and are divided between Mięguszowieckimi Szczerbiną needles. In the north-eastern part of the wall extract of three pillars. Left and center to come off the southeastern tip of the middle and top, right out of the box in the north-west ridge.