Czyste Tatry
Szczyty

Mięguszowiecki Szczyt Wielki

Wysokość 2438 m n.p.m.

 

Szczyt Tatr Wysokich, znajdujący się w grani głównej Tatr pomiędzy Cubryną (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Pośrednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysokości szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego ściany opadają pionowo w dół ok. 900 m (szczyt położony jest 1043 m nad lustrem wody Morskiego Oka).

 

Szczyt ma dwa wierzchołki: zachodni (główny) i wschodni niższy o około 5 m, rozdzielone Wielką Mięguszowiecką Szczerbiną. W północno-wschodniej części ściany widoczna jest ok. 700-metrowa grzęda (tzw. Wielki Filar Mięguszowiecki) rozdzielająca ścianę na część północną i wschodnią. Filar opada wprost z niższego wschodniego wierzchołka. W dolnej części zmienia się w trójkątną, urwistą ścianę opadającą na piargi. Filar wraz z tą ścianą ma wysokość ok. 880 m. Wschodnia ściana (ok. 400 m wysokości, ok. 1700-2040 m n.p.m.) opada od wschodniego wierzchołka w kierunku tzw. Bańdziocha, czyli Wielkiego Kotła Mięguszowieckiego. Jej lewą krawędź stanowi żleb schodzący z Mięguszowieckiej Przełęczy Wyżniej. W Bańdziochu widocznym znad Morskiego Oka zalega największy w polskich Tatrach, noszący cechy szczątkowego lodowca, płat wiecznego śniegu (tzw. śnieżnik). Przez środkową część ściany jest poprowadzona bardzo trudna droga wspinaczkowa, tzw. droga Świerza.

 

Od strony Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem południowymi zboczami masywu na szczyt wiedzie Droga po Głazach, niedostępna dla niedoświadczonych turystów. Nazwa drogi pochodzi od płytowych skał, zwanych głazami.

 

Urwiska części północnej opadają w kierunku Morskiego Oka. Ściana ta dzieli się na trzy części – najwyższa partia, tzw. kopuła ściany szczytowej ma wysokość ponad 200 m, część środkowa opada od ukośnej, trawiasto-piarżystej galeryjki do Małego Kotła Mięguszowieckiego, w którym nawet latem często widoczny jest znad Morskiego Oka płat śniegu. Ścianę nad kotłem przecinają trzy żleby. Poniżej kotła znajduje się dolna część ściany. Północno-zachodnia ściana o wysokości 230 m opada na Wielką Galerię Cubryńską.

Południowa ściana Mięguszowieckiego Szczytu opada do Doliny Hińczowej, na północ od Wielkiego Stawu Hińczowego. Przecina ją wyraźna ukośna galeryjka zwana Wielką Mięguszowiecką Ławką, przecinająca również ścianę Mięguszowieckiego Szczytu Pośredniego i schodząca na piargi ponad Wielkim Stawem Hińczowym. Od strony zachodniej ścianę ogranicza długa rynna, którą poprowadzona jest droga wspinaczkowa nazywana drogą Komarnickiego.
Droga na szczyt prowadzi od Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem: Droga po Głazach.


 

Summit High Tatras, located in the main ridge of the Tatra Mountains between Cubryną (Hińczowa Pass separates them) and indirect Mięguszowieckim Summit (Mięguszowiecka Pass separates them Vyšné 2340 m). This is the second highest peak in Poland (20th in the Tatra Mountains) and the highest Mięguszowieckich Peaks. Its walls fall straight down about 900 meters (peak is located 1,043 m above the water Morskie Oko).
The summit has two peaks: the western (main) and the eastern lower by about 5 m, separated by the Great Mięguszowiecką Szczerbiną. In the north-eastern part of the wall is visible 700-foot perch (called the Great Pillar Mengusovská) wall separating the northern and eastern part. Pillar descends directly from the lower east summit. In the lower part of the changes in the triangular, steep wall, falling on the scree. Pillar with that wall has a height of approximately 880 m east wall (about 400 m in height, approximately 1700-2040 m) descends from the eastern tip toward tzw.Bańdziocha, namely the Great Cauldron Mięguszowieckiego. Its left edge of a gully descending from Mengusovská Vyšné Pass. In Bańdziochu visible from above Morskie Oko is behind the largest in the Polish Tatras, which combines elements of residual glacier lobe of eternal snow (tzw.śnieżnik). Through the central portion of the wall is routed very difficult climbing route, known. Świerz road.
From the Mengusovská Pass the southern slopes of the Massif Chlopkiem the road leads to the summit rocks, inaccessible to inexperienced tourists. The name comes from the road slab of rock, called boulders.
Cliffs of the northern part falls in the direction of Morskie Oko. This wall is divided into three parts – the highest lot, so. dome, gable wall has a height of 200 m, middle part descends from oblique, grassy-piarżystej galleries for Little Cauldron Mięguszowieckiego, where even in summer are often visible above the snow patch Morskie Oko. Wall above the boiler is intersected by three gullies. Below the boiler is located in the lower part of the wall. North-western wall to a height of 230 m falls on the Great Gallery Cubryńską.
The south wall is reduced to the Summit Mięguszowieckiego Hińczowej Valley, north of Great Pond Hińczowego. Intersects it clear slash arcade called the Great Mięguszowiecką bench, crossing the wall Mięguszowieckiego Summit Intermediate and rolling down the scree above the Grand Pond Hińczowym. On the west side wall of the limited long chute, which is routed by way of climbing called Komarnicki.
The road leads to the summit of the Pass Mengusovská Chlopkiem: Going for the rocks.