Czyste Tatry
Szczyty

Mięguszowieckie Szczyty

Grupa trzech potężnych szczytów w głównej grani Tatr rozdzielającej Dolinę Rybiego Potoku i Dolinę Mięguszowiecką. Najwyższy z nich jest Mięguszowiecki Szczyt Wielki (2438 m n.p.m., drugi co do wysokości szczyt Polski), wznoszący się nad taflą Morskiego Oka, na wprost schroniska. Kolejno w kierunku wschodnim znajdują się: Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (2393 m) oraz Mięguszowiecki Szczyt Czarny (2410 m), górujący już nad Czarnym Stawem pod Rysami.
Cały masyw ograniczony jest przełęczami: Czarnostawiańską (oddzielającą od Wołowego Grzbietu) i Hińczową (oddzielającą go od Cubryny). Między Czarnym a Pośrednim Szczytem Mięguszowieckim leży szerokie siodło Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem z charakterystyczną turniczką przypominającą ludzką postać („Chłopek”). Na przełęcz tę wyprowadza znakowany zielono szlak turystyczny z kotliny Morskiego Oka i Czarnego Stawu pod Rysami. Między Pośredni a Wielki Szczyt Mięguszowiecki wcina się Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia.
Wejście na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem od strony słowackiej bez większych technicznych trudności, lecz nieznakowane. Od polskiej strony na przełęcz wyprowadza efektowny i emocjonujący szlak turystyczny, w niekorzystnych warunkach pogodowych niebezpieczny. Szczególnie niebezpieczne jest przejście (szczególnie przy zalodzeniu) eksponowaną i wąską galeryjką pod północnym urwiskiem Czarnego Mięguszowieckiego.
Szlaki turystyczne

Szlak zielony – jeden z trudniejszych w polskich Tatrach, oznakowany na zielono, szlak znad Czarnego Stawu przez wierzchołek Kazalnicy Mięguszowieckiej na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. Czas przejścia znad Czarnego Stawu na przełęcz: ok. 2:30 h, ↓ 2 h

A group of three mighty peaks of the main ridge of the Tatra mountains separating the valley and the Valley Stream, moderating Mięguszowiecką. The best of these is the Great Mengusovská Summit (2438 m above sea level, the second-highest peak in Polish), towering over the sheet of Morskie Oko, opposite the hostel. Successively in the east are Mengusovská Lap Top (2393 m) and Mengusovská Summit Black (2,410 m), towering over the Black Pond has the scratches.
The entire massif is limited passes: Czarnostawiańską (separating from Beef Ridge) and Hińczową (separating it from Cubryny). Between Black and Medium Mięguszowieckim Summit is a broad mountain pass at the saddle Mengusovská Chlopkiem turniczką resembles the characteristic human form („Chłopek”). Pass this brings the green marked trail from the valley Morskie Oko and Czarny Staw under Rysy. Between the intermediate and the Grand Summit Mengusovská juts out Mięguszowiecka Vyšné Pass.
Entry for Mięguszowiecką Pass under Chlopkiem from the Slovak side without any major technical difficulties, but unlabelled. From the Polish side of the pass brings an attractive and exciting tourist trail, in adverse weather conditions unsafe. Especially dangerous is the transition (especially in zalodzeniu) exposed and narrow arched gallery Black Mięguszowieckiego northern cliff.