Czyste Tatry
Szczyty

Niżnie Rysy

Wysokość 2430 m n.p.m.

 

Szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, rozdzielającej Dolinę Białej Wody i Dolinę Rybiego Potoku. Grań odchodzi od Rysów w kierunku północnym, jednocześnie jest to granica pomiędzy Polską a Słowacją. Niżnie Rysy leżą pomiędzy Rysami (szczyty oddziela Przełęcz pod Rysami) a Żabim Szczytem Wyżnim (pomiędzy nimi znajduje się Ciężka Przełączka). Niżnie Rysy są trzecim co do wysokości szczytem w Polsce (po Rysach – 2499 m i Mięguszowieckim Szczycie – 2438 m).

 

Masyw Niżnich Rysów ma cztery wierzchołki (oddzielone od siebie Przełączkami w Niżnich Rysach) o wysokości: od południa (czyli od Przełęczy pod Rysami):

  • południowy wierzchołek – 2405 m n.p.m.
  • główny wierzchołek – 2430 m n.p.m.
  • 2410 m n.p.m.
  • 2375 m n.p.m.

 

W masywie Niżnych Rysów jest też tzw. Bula pod Rysami (2055 m n.p.m.), która zamyka od północy Kocioł pod Rysami. Niżnie Rysy są dobrze widoczne znad Morskiego Oka i Czarnego Stawu pod Rysami. Ta perspektywa pozwala zobaczyć urwiste, północno-zachodnie ściany opadające ok. 650 m.

 

Na szczyt Niżnych Rysów nie prowadzą znakowane szlaki turystyczne. Można się na niego dostać wieloma drogami o różnej skali trudności.


The summit ridge on the side of the High Tatras, separating the valley of the White Water, and Valley Stream, moderating. Rysy ridge extends from the north, while this is the border between the Polish and Slovak. Nizhny Cracks lie between Rysy (peaks separated Pass under Rysy) and frog apex Wyżnim (between them there is heavy jumper). Nizhny Cracks are the third highest peak in Poland (after cracks – I Mięguszowieckim Summit 2499 – 2438 m).
Massif Niżnich Rysy has four vertices (separated from each other in Niżnich Przełączkami features) in height from the south (ie from the Rysy Pass):

  • Southern tip – 2405 m above sea-level
  • The main peak – 2430 m above sea-level
  • 2410 meters above level
  • 2375 meters above level

 
The massif Low Rysy is also called. Bula under Rysy (2055 m), which closes the boiler on the north by the scratches. Nizhny Cracks are visible from above Morskie Oko and Czarny Staw under Rysy. This perspective lets you see the steep, north-western wall falling around 650 m.
At the peak of the Low Rysy not lead marked hiking trails. You can get it up for multiple routes of various difficulty.