Czyste Tatry
Szczyty

Opalony Wierch

Wysokość 2115 m n.p.m.

 

Szczyt o dwóch wierzchołkach (2115 m n.p.m. i 2105 m n.p.m.) położony w bocznej grani tatrzańskiej odchodzącej na północny wschód od Szpiglasowego Wierchu. Od wierzchołka Miedzianego oddziela go Marchwiczna Przełęcz (2055 m n.p.m.). Z niższego (północnego) wierzchołka odchodzą dwie granie obejmujące dolinę Świstówka Roztocka (Świstówkę). Krótsze ramię, odchodzące w kierunku Doliny Pięciu Stawów, zakończone jest Świstową Czubą (1764 m n.p.m.). Prawa grań o długości ok. 3,0 km tworzy trawiasty grzbiet Opalonego. Grań zakończona jest Roztocką Czubą (1426 m n.p.m.), niewielkim zalesionym szczytem górującym nad Wodogrzmotami Mickiewicza. Zbocza góry poprzecinane są licznymi żlebami, którymi schodzą potężne lawiny. Największe z nich to Głęboki Żleb (Żleb Żandarmerii) i Biały Żleb.

 

Miedziane i Opalony Wierch stanowią ścisły rezerwat przyrody. Są ostoją kozic i miejscem występowania niedźwiedzi.

 

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – przez stoki Opalonego prowadzi szlak turystyczny, łączący Dolinę Rybiego Potoku z Doliną Pięciu Stawów. Szlak (nazywany zazwyczaj „przez Świstówkę”), przecinając żleby, prowadzi zboczem Opalonego na położoną na jego grzbiecie równię zwaną Nad Kępą lub Wolarnią (1706 m n.p.m.). Dalej schodzi na dno dolinki Świstówki (jest to polodowcowy kocioł), by znów wznieść się pod wierzchołek Świstowej Czuby, nazywanej także Świstówką, skąd schodzi się przez Niżnią Kopę i brzegiem Przedniego Stawu do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Szlak nie nastręcza zbytnich trudności, jednak zimą jest niebezpieczny z uwagi na możliwość zejścia lawin (zimą najczęściej jest zamknięty). Do 1958 r. prowadził w sąsiedztwie przepaści, ale zmieniono jego przebieg, odsuwając od Siodła w kierunku Kopy i tym samym oddalając od urwisk.

The summit of the two peaks (2115 m and 2105 m asl) located just off the side of Tatra ridge northeast of Szpiglasowego Peak. From the top of the copper separates it Marchwiczna Pass (2055 m). The lower (northern) tip leave the valley, including two playing Świstówka Roztocka (Świstówkę). Shorter arm, departing in the direction of the Valley of Five Lakes, culminating in a wheezing Czuba (1764 m). Rights ridge with a length of approximately 3.0 km grassy ridge creates a tanned. The ridge is finished Roztocką Czuba (1426 m), a small forested mountain overlooking Wodogrzmotami Mickiewicz. Mountain slopes are cut by numerous gullies which descend powerful avalanche. The biggest of these is deep gully (couloir Gendarmerie) and the White gully.
Copper Peak and tanned a strict nature reserve. Are the mainstay of chamois and place of occurrence of bears.

Tourist routes

Szlak niebieski blue route – the tanned ski trail leads connecting the Valley Stream, moderating from the Five Ponds Valley. Route (usually called „the Świstówkę”), crossing gullies, leading edge tanned for lying on his back also known as Nad or Wolarnią Kępa (1706 m). Next comes down to the bottom of valleys Świstówki (this is a post-glacial boiler), to rise again at the top of wheezing Czuba, also known as Świstówką, whence descends through the Nizhny Kopa Pond and along the Front to the shelter in the Valley of Five Lakes. The trail does not present too many challenges, but in winter is dangerous due to the possibility of avalanches descent (usually closed in winter). Until 1958, ran in the vicinity of the gap, but changed its course, pushing the saddle in the direction of Kopa and thus rejecting the cliffs.