Czyste Tatry
Szczyty

Orla Baszta

Wysokość 2177 m n.p.m.

 

Szczyt w bocznej grani Tatr pomiędzy Granatami a Buczynowymi Turniami. W grani tej Orla Baszta znajduje się pomiędzy Wielką Orlą Turniczką, od której oddziela ją Orla Przełączka Niżnia i Orla Przełączka Wyżnia (pomiędzy nimi jest jeszcze Mała Orla Turniczka), a Buczynowymi Czubami, od których oddzielona jest przełęczą Pościel Jasińskiego. Północne stoki grani opadają do Doliny Pańszczycy, południowe do Buczynowej Dolinki.

 

Szczyt nazwany tak został przez poetę Franciszka Henryka Nowickiego ok. 1901 r. Nazwa wywodzi się od kształtu turni przypominającej ruinę baszty i od miejsca jej położenia – w Orlej Perci.

 

Orla Baszta w niektórych przewodnikach uważana jest też za pierwszą (położoną najbardziej na zachód) Buczynową Turnię.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – szlak Orlej Perci prowadzi z Granackiej Przełęczy przez północne ściany Orlich Turniczek, Orlą Przełączką Niżnią i podchodzi pod wierzchołek Orlej Baszty omijając go od południa, dalej schodzi w dół na trawiaste obniżenie zwane Pościelą Jasińskiego (2125 m n.p.m.). Orla Perć należy w tym rejonie do najtrudniejszych technicznie szlaków turystycznych (podobnie jak wejście na Kozi Wierch od strony Koziej Przełęczy), wymaga obycia z ekspozycją i dobrego przygotowania turystycznego.

Peak in the Tatra Mountains between the lateral and Buczynowymi Turniami grenades. The crest of the Eagle Tower is located between Great Orla Turniczką, separated from her Orla Orla jumper and jumper Nizhny Vyšné (between them is still small Orla Turniczka) and Buczynowymi tip skis, which is separated from the pass Bedding Jasinski. Northern slopes descend to the valley ridge Pańszczycy, south to Buczynowej Valleys.

 

The summit was so named by the poet Francis Henry Nowicki, 1901 around name derives from the shape of the cliff-like towers and the ruins of the place of its location – in the Orla Perc.

 

Eagle Tower in some of the guides is also regarded as the first (the most westerly) Buczynową Tournament.
Tourist routes

Szlak czerwony Red trail – the trail leads from the Orla Perc Granackiej Pass through the northern wall of the Eagles Turniczek, Orla Nizhny jumper and goes into the tip of the Tower Orla bypassing it to the south, then goes down on the grass lower-called bedding Jasinski (2125 m). Orla Perc should be in the region to the technically most challenging hiking trails (like the entrance to Goat Peak Goat Pass side), requires familiarity with an exhibition of tourism and good preparation.