Czyste Tatry
Szczyty

Pośredni Goryczkowy Wierch

Wysokość 1874 m n.p.m.

 

Szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Kasprowym Wierchem, od którego oddzielony jest Goryczkową Przełęczą nad Zakosy (1816 m), oraz Goryczkową Czubą (1913 m), od której oddzielony jest Goryczkową Przełęczą Świńską (1801 m). Granią tą biegnie granica polsko-słowacka. Południowe zbocza Pośredniego Goryczkowego Wierchu opadają do słowackiej Doliny Cichej. W północnym kierunku tworzy krótki grzbiet rozdzielający górną część Doliny Goryczkowej na dwie części: Dolinę Goryczkową Świńską i Dolinę Goryczkową pod Zakosy.

 

Szlak turystyczny nie prowadzi jego szczytem, lecz trawersuje go po północnej słowackiej stronie.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – atrakcyjny widokowo szlak czerwony z Doliny Kościeliskiej przez Czerwone Wierchy i dalej główną granią Tatr przez Kasprowy Wierch, Liliowe i Świnicką Przełęcz na szczyt Świnicy i dalej w kierunku Orlej Perci. Czas przejścia z Kopy Kondrackiej na Kasprowy Wierch: 1:55 h, z powrotem 1:40 h

 

The summit ridge lying in between the main Western Tatras Kasprowy Peak, which is separated from bitter over Zakosy Pass (1816 m), and bitter Czuba (1913 m), which is separated from the bitter Swine Pass (1801 m). Runs along the ridge of the Polish-Slovak border. Intermediate Goryczkowego southern slopes descend to the Slovak Peak Silent Valley. In the northern direction creates a short ridge that separates the upper part of the Valley Goryczkowa into two parts: the Valley and the Valley Swine bitter bitter at Zakosy.

 

Trail is not maintained by the summit, but it traverses the north of the Slovak side.

 

Tourist routes

Szlak czerwony POL Red Route – scenically attractive red trail from the Valley of the Red Koscieliska Wierchy and on the main ridge of the Tatras by Giewont, Lilac and Świnicką Świnicy Pass to the summit and in the direction Orla Perc. Time to move on with Kopy Kondracki Giewont: 1:55 h, 1:40 h back