Czyste Tatry
Szczyty

Pośredni Granat

Wysokość 2234 m n.p.m.

Środkowy z trzech wierzchołków masywu Granatów w bocznym łańcuchu Tatr Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.

 

Pośredni Granat położony jest w grani łączącej Świnicę poprzez Kozi Wierch z Buczynowymi Turniami. Szczyt graniczy od południa z Zadnim Granatem (2240 m), od którego oddzielony jest niewybitną Pośrednią Sieczkową Przełączką (2218 m). Bardziej wyraźna jest Skrajna Sieczkowa Przełączka (ok. 2200 m), położona na północ od Pośredniego Granatu, pomiędzy nim a zwornikowym Skrajnym Granatem (2225 m). Zachodnie zbocza Granatów opadają do Doliny Gąsienicowej z Czarnym Stawem Gąsienicowym, natomiast wschodnie do Buczynowej Dolinki, niewielkiej dolinki polodowcowej odgałęziającej się od Doliny Roztoki.

 

Ze Skrajnej Sieczkowej Przełączki opada do Doliny Gąsienicowej Żleb Drège’a, w którym doszło do wielu wypadków śmiertelnych na skutek zabłądzenia i zboczenia ze szlaków. Na południe od Żlebu Drège’a położony jest drugi żleb opadający spod Pośredniego Granatu – Żleb Staniszewskiego. Wierzchołek Pośredniego Granatu od północy rozcięty jest kominem.

 

Przez Pośredni Granat prowadzi trasa Orlej Perci, pokonywana najczęściej w kierunku od Zawratu na Krzyżne (odcinek Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowy). Od czasów wytyczenia szlaku Orlej Perci szczyt, podobnie jak sąsiednie, zyskał na popularności wśród turystów.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony (Orla Perć) przebiegający granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie na Krzyżne.

  • Czas przejścia z Zawratu na Krzyżne: 6:40 h
  • Czas przejścia z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): 3:35 h

The middle of the three peaks of the massif grenade in the side chain of the High Tatras, located on the route Orla Perc.

 

Indirect Pomegranate is located in the ridge connecting Świnica by Goat Peak of Buczynowymi Turniami. Bordered on the south summit of Zadnim Grenade (2240 m), which is separated from the Intermediate niewybitną Sieczkową jumper (2218 m). More evident is the extreme Sieczkowa jumper (ca. 2200 m), located north of Intermediate Pomegranate, between him and the extreme zwornikowym Grenade (2225 m). The western slopes descend to the valley of grenades from the Black Pond Gąsienicowa Gąsienicowy, while the eastern Buczynowej Valleys, a small glacial valley branching from the Valley Roztoki.

 

The extreme Sieczkowej Adaptors descends to the valley Gąsienicowa Drège’a gully where there were numerous fatalities as a result of getting lost and perversions of the trails. To the south lies Żlebu Drège’a second gully descending from the Intermediate Pomegranate – Staniszewski gully. The apex of the Intermediate Pomegranate is dissected from the north chimney.

 

By Lap grenade trail leads Orla Perc, flown mostly in the direction from the Krzyżne Zawrat (episode Zawrat – Goat Peak is one-way). Since the time of delineation of the route Orla Perc summit, like neighbors, has grown in popularity among tourists.

 

Tourist routes

Szlak czerwony POL Red Route – red (Orla Perc) runs over the main ridge of the Zawrat the Goat Mountain, Grenades and Buczynowe Turnie the Krzyżne.

  • Time change from the Krzyżne Zawrat: 6:40 h
  • Time change from Krzyżnego on Goat Peak (Part Zawrat – Goat Peak is one way!): 3:35 h