Czyste Tatry
Szczyty

Pośredni Wołoszyn

Wysokość 2117 m n.p.m.

 

Położony w grzbiecie Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.

 

Szczyt jest trzecim od zachodu z kilku wierzchołków położonych w grani Wołoszyna. Grań w jego okolicach przebiega od Wielkiego Wołoszyna w kierunku północno-wschodnim. Pośredni Wołoszyn od Wielkiego Wołoszyna oddzielony jest Wyżnią Wołoszyńską Przełęczą, natomiast od kolejnego w grani Skrajnego Wołoszyna Niżnią Wołoszyńską Przełęczą. Spod tej pierwszej do polany Nowa Roztoka opada żleb Koryto, natomiast w dolnych partiach zboczy Pośredniego Wołoszyna znajduje się Biały Żleb. Od strony Doliny Waksmundzkiej położone są w okolicach Pośredniego Wołoszyna Pośrednia Waksmundzka Równica (z niewielkimi Waksmundzkimi Stawkami) i Zadnia Waksmundzka Równica.

 

Przez masyw Wołoszyna przeprowadzona została na początku XX wieku przez ks. Walentego Gadowskiego trasa Orlej Perci. Odcinek od Polany pod Wołoszynem do Krzyżnego od wielu lat jest jednak zamknięty, cały masyw Wołoszyna został natomiast objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego.


 

 

Located in the back Voloshin, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki.
The summit is the third from the west with a few located in the ridge tops Voloshin. The ridge in the vicinity of the Grand Voloshin runs in a north-easterly direction. Indirectly from the Grand Voloshin Voloshin is separated Vyšné WOLOSZYNSKA Pass, and from the next ridge Extreme Voloshin Nizhny WOLOSZYNSKA Pass. From the first to clearing new Rostock couloir descends trough, while in the lower slopes of the Intermediate Voloshin is white gully. From the Valley Waksmundzka are located in the vicinity of the Intermediate Intermediate Voloshin Waksmundzka Równica (with minor Waksmundzkimi rates) and Tasks Waksmundzka Równica.
Through massive Voloshin was carried out in the early twentieth century by Fr. Valentine Gadowski route Orla Perc. The section from the Glades to Krzyżnego Voloshin for many years, however, is closed, the entire ridge was the subject Voloshin strictly protected and excluded from the tourism and taternickiego.