Czyste Tatry
Szczyty

Przednia Kopka

Wysokość 1113 m n.p.m.

 

Wzniesienie reglowe pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Lejową w Tatrach Zachodnich. Należy do grupy trzech Kościeliskich Kopek – pozostałe to Zadnia Kopka (1333 m) i Pośrednia Kopka (1305 m). Przednia Kopka jest najniższa z nich (1113 m n.p.m.) i najdalej wysunięta na północ. Od Zadniej Kopki oddzielona jest na południowej stronie Wściekłym Żlebem. Jej północne stoki opadają do Kiry Leśnickiej i Polany Biały Potok, zachodnie do żlebu Jaroniec oddzielającego ją od Pośredniej Kopki, a wschodnie do polany Wyżnia Miętusia Kira. Kościeliski Potok wyżłobił w nich stromą ścianę, tzw. Bramę Kantaka. Jest to pierwsze zwężenie na Dolinie Kościeliskiej. Przednia Kopka jest cała zalesiona i należy do Wspólnoty Leśnej Uprawionych Ośmiu Wsi. Prowadzona jest w niej normalna gospodarka leśna.

 


 

Elevation Krizna between the Valley and the Valley of the funnel Kościeliska in the Western Tatras. It belongs to a group of three Kościeliskich Kopek – the others being Tasks Kopka (1333 m) and Intermediate Kopka (1305 m). Kopka front of them is the lowest (1113 m) and most northerly. From haunches Kopka is separated on the south side of the Raging gully. Its northern slopes descend to Kira Leśnickiej and Polana Biały Potok, west to żlebu Jaroniec separating it from the intermediate Kopka, and east to the clearing Vyšné Miętusia Kira. Potok Koscieliska steep cut in its wall, the so-called. Gate Kantak. This is the first narrowing of the Valley Kościeliska. Front Kopka is all wooded and is a Community Forestry Rural Uprawionych Eight. Is conducted in the normal forest management.