Czyste Tatry
Szczyty

Rakoń

Wysokość 1879 m n.p.m.
Słabo wyróżniający się szczyt w Tatrach Zachodnich, znajdujący się w bocznej północnej grani Wołowca. Przez grań tę biegnie granica polsko-słowacka. Rakoń od Wołowca oddzielony jest niewielką przełęczą Zawracie, nad którą wznosi się tylko 19 metrów, zaś w stronę sąsiedniego w południowym kierunku Grzesia biegnie grzbiet Długiego Upłazu z Łuczniańską Przełęczą (1602 m n.p.m.). W kierunku północno-zachodnim z Rakonia odchodzi jeszcze jedna grań – Zabraty, rozdzielająca słowackie doliny: Łataną i Rohacką. Jego wschodnie zbocza opadają do Doliny Chochołowskiej Wyżniej.

 

Graniczny szlak przez Grzesia, Rakoń, Wołowiec i Kończysty Wierch jest często odwiedzany przez turystów polskich i słowackich. Wzmożony ruch po stronie słowackiej jest efektem doprowadzenia w latach 1968-1970 szosy do stóp szczytu.

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – niebieski szlak, prowadzący granią z Grzesia przez Długi Upłaz i Rakoń na szczyt Wołowca.

  • Czas przejścia z Grzesia na Rakoń: 1:10 h, z powrotem 1 h
  • Czas przejścia z Rakonia na Wołowiec: 35 min, ↓ 30 min
Szlak zielony – zielony przez Dolinę Chochołowską Wyżnią do Polany Chochołowskiej, biegnący początkowo grzbietem razem ze szlakiem niebieskim. Czas przejścia: 1:55 h, ↑ 2:25 h
Szlak żółty – żółty przez Zabratową Przełęcz i Dolinę Łataną do Zwierówki. Czas przejścia: 2:15 h, ↑ 3:15 h

 

Poorly distinctive peak in the Western Tatras, located in the northern side of the ridge Wołowiec. Ridge that runs through the Polish-Slovak border. Rakon is separated from Wołowiec I will make a small pass, over which rises to only 19 meters, while the side adjacent to the southern direction Grześ runs back to the Long Upłazu Łuczniańską Pass (1602 m). In the north-west of Rakonia still leaves a ridge – Zabraty, separating the Slovak valleys: a patched and Roháčska. Its eastern slopes descend to the valley Chochołowska Vyšné.

 

Limiting pathway for Grześ, Rakon, Wolowiec and Kończysty Peak is often visited by tourists, Polish and Slovak. Increased traffic on the Slovak side is the effect of bringing in the years 1968-1970 to the foot of the road.

 

 

Tourist routes

Szlak niebieski Blue Route – the blue trail, running along the ridge of the Long Grześ Upłaz and Rakon to the top Wołowiec.

  • Time change from the Rakon Grześ: 1:10 h, 1 h back
  • Time change from the Wołowiec Rakonia: 35 min, 30 min ↓
Szlak zielony Green Route – green through the Valley of the Glade Chochołowska Vyšné Chochołowska, initially running back along with the blue trail. Transition Time: 1:55 h, 2:25 h ↑
Szlak żółty Yellow trail – yellow by Zabratową Pass and the Valley of the Zwierówki patched. Transition Time: 2:15 h, 3:15 h ↑