Czyste Tatry
Szczyty

Roztocka Czuba

Wysokość 1426 m n.p.m.
Lesisty szczyt kończący północno-wschodni grzbiet Opalonego w pobliżu Wodogrzmotów Mickiewicza. Od wznoszącej się w tym grzbiecie Limbowej Ściany (1557 m) oddzielony jest płytkim Roztockim Siodłem (ok. 1405 m). Ma dwa wierzchołki o podobnej wysokości. Mocno nachylone, zachodnie zbocze opada do Doliny Roztoki, a jeszcze bardziej strome zbocze wschodnie – do Doliny Białki. W poprzek tego ostatniego prowadzi Droga Oswalda Balzera do Morskiego Oka. Z powodu niestabilności terenu, często zdarzają się tu osuwiska. Na stokach Roztockiej Czuby występuje na niewielkiej powierzchni reliktowy bór modrzewiowo-limbowy.

 


 

 

Wooded summit ended the north-east ridge near tanned Wodogrzmotów Mickiewicz. Since ascending to the ridge Limbowej Walls (1557 m) is separated Roztockim shallow saddle (approximately 1405 m). It has two peaks of similar height. Strongly inclined, the western slope descends to the valley Roztoki, and even steeper slope of the east – to the Valley of the protein. Across the latter leads Oswald Balzer road to Morskie Oko. Due to the instability of the area, there are frequent landslides. On the slopes Roztocki Czuby occurs on a small area of relict larch forest-limbowy.