Czyste Tatry
Szczyty

Siedem Granatów

Wysokość 1915 m n.p.m.

 

Nazwa nadana końcowemu odcinkowi Żabiej Grani , na północ od Żabiej Czuby , od której oddziela ją Żabi Przechód Białczański. W tym miejscu grań stopniowo obniża się, pozwalając na połączenie dolin Rybiego Potoku i Białej Wody oraz wód Rybiego Potoku i Białej Wody w rzeczkę Białkę.

 

W północnej części grzbietu Siedmiu Granatów, na wysokości ok. 1600 m n.p.m., znajduje się wlot do niewielkiej (ok. 12 m długości) jaskini zwanej Dziura w Żabiem .

 

W części południowej, w pobliżu Żabiej Czuby, do Doliny Rybiego Potoku schodzą dwa położone w bliskim sąsiedztwie żleby o wspólnej nazwie Dwoisty Żleb . W grzbiecie nie ma wyraźnie wyodrębnionych szczytów i przełęczy, najwyższa jego kulminacja osiąga wysokość ok. 1915 m n.p.m. Grzbietem Siedmiu Granatów przebiega granica polsko-słowacka.

 


 

Title attributed to the final stretch of Żabia Ridge, north of Żabia Czuba, separated from her Frog Przechód Bialczanska. At this point the ridge is gradually reduced, allowing the combination of stream valleys, moderating, and White Water, and water, moderating stream and White Water in the brook proteins.
In the northern part of the back seven grenades at an altitude of about 1600 meters above sea level, is an inlet to a small (about 12 m long) cave known as Hole in the frog.
In the south, near Żabia Czuba, Valley Stream, moderating and descend two located in the vicinity of gullies on a common called The Dual gully. In the back there is no clearly distinct peaks and passes, the culmination of the highest reaches a height of about 1915 meters above sea level Seven grenades ridge runs the Polish-Slovak border.