Czyste Tatry
Szczyty

Siwy Zwornik

Wysokość 1965 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Zachodnich leżący w grani głównej Tatr Zachodnich, przez którą przebiega granica słowacko-polska. Zbudowany jest ze skał krystalicznych. Na zachód od niego znajduje się Gaborowa Przełęcz (na niektórych mapach nazywana Gaborową Przełęczą Niżnią) i wznosi wyniosła piramida Starorobociańskiego Wierchu, na południowy wschód zaś przełęcz Liliowy Karb i niska, postrzępiona grań Liliowych Turni. Siwy Zwornik wznosi się nad trzema dolinami: Starorobociańską, Pyszniańską (górna część Doliny Kościeliskiej) i Gaborową. Od północnej i zachodniej strony jego zbocza są skaliste i dość stromo podcięte. Pozostałe zbocza porośnięte są niską murawą z sitem skuciną o czerwieniejących pędach.

Jest to niewybitny szczyt w niskiej w tym miejscu grani, ale o dużym znaczeniu topograficznym i orientacyjnym. Jest mianowicie szczytem zwornikowym trzech grani. Oprócz odchodzących na dwie strony ramion grani głównej odchodzi w tym miejscu trzecia, Północna grań Siwego Zwornika, która poprzez Siwe Turnie i Siwą Przełęcz przechodzi w grzbiet Ornaku

 

Szlaki turystyczne

Tuż obok szczytu Siwego Zwornika, po jego południowo-wschodniej stronie znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych:

Szlak czerwony – czerwony szlak prowadzący główną granią ze Starorobociańskiego Wierchu przez Gaborową Przełęcz Niżnią na Liliowy Karb, a stąd przez Liliowe Turnie, Banistą Przełęcz i Błyszcz do Pyszniańskiej Przełęczy. Odcinek od skrzyżowania udostępniony dla turystów tylko w okresie od 15 VI do 1 XI.

  • Czas przejścia ze Starorobociańskiego Wierchu na Liliowy Karb: 25 min, ↑ 35 min
  • Czas przejścia z Liliowego Karbu na Błyszcz: 45 min, ↓ 30 min
Szlak zielony – zielony szlak z Iwaniackiej Przełęczy grzbietem Ornaku przez Siwą Przełęcz i Siwe Turnie na Liliowy Karb, stąd dalej po stronie słowackiej (ten odcinek udostępniony dla turystów tylko w okresie od 15 VI do 1 XI) do Doliny Gaborowej.

  • Czas przejścia z Siwej Przełęczy na Liliowy Karb: 20 min, ↓ 15 min
  • Czas przejścia z Liliowego Karbu na Polanę pod Klinem: 1:10 h, ↑ 1:40 h

The summit in the Western Tatras lying in the main ridge of the Western Tatras, which runs through the Slovak-Polish border. It is built of crystalline rocks. To the west of it there is a Gaborowa Pass (on some maps called Nizhny Gaborową Pass) and ascends the pyramid was Starorobociańskiego Peak, southeast of the pass and notch Lilac and low, jagged ridge Turnia lilac. Shiva Keystone rises above the three valleys: Starorobociańską, Pyszniańska (upper valley Koscieliska) and Gaborową. From the north and west of the slopes are rocky and quite steep undercut. Other slopes are covered with low grass with a sieve skuciną czerwieniejących shoots.
It is a low niewybitny summit ridge at this point, but of great importance topography and orientation. It is namely the top three zwornikowym ridge. In addition to leaving the two sides of the arm leaves the main ridge at the third place, North ridge of gray jumper, which, by Gray and Shiva Turnie Pass goes into the back Ornak

 

Tourist routes

Right next to the top of a gray jumper, and its south-eastern side there is a crossroads of trails:

Szlak czerwony The red route – the red trail leading from the main ridge of the Gaborową Starorobociańskiego Peak Pass at Lilac Nizhny notch, and thus by the Lilac Turnie Banistą pass and glance to Pyszniańskiej Pass. The section from the junction opened to tourists only in the period from 15 June to 1 November.

  • The time of transition from the Lilac Starorobociańskiego Notch Peak: 25 min, 35 min ↑
  • Time change from lilac to notch glance: 45 min, 30 min ↓
Szlak zielony Green Route – green trail from the ridge Ornak Iwaniackiej Pass Pass by Shiva and the Lilac Gray Turnie notch, so further on the Slovak side (this episode only made available for tourists in the period from 15 June to 1 November) to the Valley Gaborowej.

  • Time change from Siwa to the Lilac Notch Pass: 20 min, 15 min ↓
  • Time change from lilac notch on the Glade Kline: 1:10 h, 1:40 h ↑