Czyste Tatry
Szczyty

Skrajny Granat

Wysokość 2225 m n.p.m.

 

Najniższy z trzech wierzchołków masywu Granatów w bocznym łańcuchu Tatr Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.

Skrajny Granat jest szczytem zwornikowym – od grani łączącej Kozi Wierch z Buczynowymi Turniami (zmieniającej tu kierunek na wschodni) w jego wierzchołku odchodzi na północ krótsza grań Żółtej Turni. Szczyt graniczy od południa z Pośrednim Granatem (2234 m), od którego oddzielony jest Skrajną Sieczkową Przełączką (2197 m). Trzeci, najwyższy z Granatów to Zadni Granat (2240 m), położony na południe od Pośredniego Granatu. W kierunku wschodnim grań opada z wierzchołka Skrajnego Granata na Granacką Przełęcz, oddzielającą go od Orlej Baszty. W grani północnej położone są niewybitne Pańszczyckie Czuby (Zadnia i Skrajna) oraz Pańszczycka Przełęcz, oddzielające Skrajny Granat od Wierchu pod Fajki.

 

Z racji zwornikowego położenia Skrajny Granat góruje nad trzema dolinami:

  • Doliną Gąsienicową z Czarnym Stawem Gąsienicowym od zachodu,
  • Doliną Pańszczycą od północnego wschodu,
  • Buczynową Dolinką (odgałęzieniem Doliny Roztoki) od południowego wschodu.

 

Przez Skrajny Granat prowadzi trasa Orlej Perci, pokonywana najczęściej w kierunku od Zawratu na Krzyżne (odcinek Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowy). Część szlaku od Skrajnego Granatu do przełęczy Krzyżne jest długim i trudnym odcinkiem, z którego nie ma po drodze żadnych szlaków zejściowych. Należy się z tym liczyć, kontynuując wędrówkę Orlą Percią po przejściu Granatów. Alternatywą jest zejście do Doliny Gąsienicowej szlakiem żółtym.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony (Orla Perć) przebiegający granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie na Krzyżne.

  • Czas przejścia z Zawratu na Krzyżne: 6:40 h
  • Czas przejścia z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): 3:35 h
Szlak żółty – żółty szlak znad Czarnego Stawu Gąsienicowego na Skrajny Granat. Czas przejścia: 1:45 h, ↓ 1:20 h

 

The lowest of the three peaks of the massif grenade in the side chain of the High Tatras, located on the route Orla Perc.

 

Garnet is the pinnacle of extreme zwornikowym – from the ridge connecting the Goat Peak Buczynowymi Turniami (changing direction here on the east) as its top leaves to the north ridge of the Yellow Turnia shorter. The summit is bordered on the south by the indirect Grenade (2234 m), which is separated from An extreme Sieczkową jumper (2197 m). Third, the highest of the grenade is a grenade Zadni (2240 m), located south of Intermediate Pomegranate. The eastern ridge descends from the top of the Extreme Granata Granacką Pass, separating it from Orla Tower. In the northern ridge located niewybitne Pańszczyckie Czuby (Tasks and extreme) and Col Pańszczycka separating extreme pomegranate from the Peak of pipes.

 

Because of the extreme positions zwornikowego pomegranate dominates three valleys:

  • Valley of the Black Pond Gąsienicowa Gąsienicowy from the west,
  • Pańszczycą Valley from the northeast,
  • Buczynową Dolinką (Roztoki Valley branch) from the southeast.

 

For extreme pomegranate trail leads Orla Perc, flown mostly in the direction from the Krzyżne Zawrat (episode Zawrat – Goat Peak is one-way). Part of the route from Extreme Pomegranate Krzyżne to pass a long and difficult stretch, which is not the way any zejściowych routes. It should be reckoned with, continuing the journey after passing Orla Perc grenades. An alternative is to descend to the valley Gąsienicowa yellow trail.
Tourist routes

Szlak czerwony The red trail – red (Orla Perc) runs over the main ridge of the Zawrat the Goat Mountain, Grenades and Buczynowe Turnie the Krzyżne.

  • Time change from the Krzyżne Zawrat: 6:40 h
  • Time change from Krzyżnego on Goat Peak (Part Zawrat – Goat Peak is one way!): 3:35 h
Szlak żółty Yellow trail – yellow trail above the Black Pond tracked the extreme pomegranate. Transition Time: 1:45 h, 1:20 h ↓