Czyste Tatry
Szczyty

Skrajny Wołoszyn

Wysokość 2092 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w środkowej części grzbietu Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.

 

Szczyt jest ostatnim na wschód z czterech wierzchołków noszących nazwę Wołoszyn. Skrajny Wołoszyn od strony zachodniej od Pośredniego Wołoszyna oddzielony jest Niżnią Wołoszyńską Przełęczą, natomiast na wschodzie graniczy z Wierchem nad Zagonnym Żlebem, od którego oddziela go płytka, nienazwana przełęcz. Spod Niżniej Wołoszyńskiej Przełęczy do Doliny Roztoki opada Skalnisty Żleb, natomiast w dolnych partiach zboczy Skrajnego Wołoszyna znajdują się Ciemnisty Żleb i Gaisty Żleb, przedzielone tzw. Nowym Spaleniskiem. Strome zbocza powyżej wymienionych żlebów noszą nazwę Półturnie. Od strony Doliny Waksmundzkiej położone są w okolicach Skrajnego Wołoszyna Pośrednia Waksmundzka Równica z małymi stawkami (Waksmundzkimi Okami) i Waksmundzka Równica.

 

Przez masyw Wołoszyna przeprowadzona została na początku XX wieku przez ks. Walentego Gadowskiego trasa Orlej Perci. Odcinek od Polany pod Wołoszynem do Krzyżnego od wielu lat jest jednak zamknięty, cały masyw Wołoszyna został natomiast objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego.

 


 

 

Summit in the High Tatras, located in the middle of the back Voloshin, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki.
The summit is the last to the east of the four vertices bearing the name of Voloshin. Voloshin extreme west side of the Intermediate Voloshin is separated Nizhny WOLOSZYNSKA Pass, while the eastern border with the Peak Zagonnym gully, which separates it from the shallow, unnamed pass. From Nizhny Wołoszyńskiej Pass to the Valley Roztoki Skalnisty couloir drops, while in the lower slopes of the Extreme Voloshin are Ciemnisty Gaisty gully and gully, the so-called separated. New Spaleniskiem. Steep slopes above mentioned are called Półturnie gullies. From the Valley Waksmundzka are located in the vicinity of Extreme Intermediate Voloshin Waksmundzka Równica with small stakes (Waksmundzkimi Okami) and Waksmundzka Równica.

 

Through massive Voloshin was carried out in the early twentieth century by Fr. Valentine Gadowski route Orla Perc. The section from the Glades to Krzyżnego Voloshin for many years, however, is closed, the entire ridge was the subject Voloshin strictly protected and excluded from the tourism and taternickiego.