Czyste Tatry
Szczyty

Smreczyński Wierch

Wysokość 2068 i 2066 m n.p.m.

 

Szczyt górski o dwu wierzchołkach znajdujący się w grani głównej Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej.

 

Od położonej na wschód Tomanowej Kopy oddzielony jest Smreczyńską Przełęczą (1799 m), od położonej na zachód Kamienistej – Hlińską Przełęczą (1907 m). Po polskiej stronie z jego wierzchołków i grani pomiędzy wierzchołkami a Smreczyńską Przełęczą opadają na północny zachód dwa grzbiety o długości ok. 1,5 km. Z wyższego, zachodniego wierzchołka opada Skrajny Smreczyński Grzbiet oddzielający Dolinkę (odgałęzienie Doliny Pyszniańskiej) od Skrajnej Suchej Doliny Smreczyńskiej (odgałęzienie Doliny Tomanowej), z grani po wschodniej stronie Smreczyńskiego Wierchu Pośredni Smreczyński Grzbiet. Z grani tej, ale w przeciwnym, południowo-wschodnim kierunku (na słowacką stronę) opada jeszcze jeden krótki grzbiet oddzielający Dolinę Hlina od jej odgałęzienia Zawratu Kokawskiego.

 

Jest nieudostępniony turystycznie, nie przebiega przez niego żaden szlak. Szczególnie okazale prezentuje się znad Smreczyńskiego Stawu.


 

Mountain peak with two peaks located in the main ridge of the Western Tatras, the Slovak-Polish border.

 

Since located to the east is separated Tomanowa Kopy Smreczyńską Pass (1799 m), situated to the west of the pebble – Hlinska Pass (1907 m). On the Polish side of its peaks and ridge between the peaks and fall Smreczyńską Pass northwest of two ridges with a length of 1.5 km. With higher extreme western tip descends ridge separating Smreczyński Dolinka (Pyszniańskiej Valley branch) from the Dry Valleys Skrajna Smreczyńskiej (Tomanowa Valley branch), from the ridge on the eastern side Smreczyńskiego Peak Ridge Intermediate Smreczyński. From this ridge, but in the south-eastern direction (on the Slovak side) drops back another short oddzielającyDolinę Hline from its branches Zawrat Kokawskiego.
It is unreleased tourists, it does not proceed by any route. Particularly impressive is presented above the Smreczyńskiego Pond.