Czyste Tatry
Szczyty

Świnica

Wysokość 2301 m n.p.m.
Zwornikowy szczyt w Tatrach Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 m. Mająca kształt szerokiej piramidy skalnej Świnica jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitności ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym.

 

Dwa wierzchołki Świnicy rozdziela przełęcz – Świnicka Szczerbina Niżnia (2278 m n.p.m.), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2301 m n.p.m. i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysokość 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznają też niewybitny garb Świnickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polską a Słowacją, jest jej główny wierzchołek. Świnica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod kątem prostym i odejścia bocznego, 9-kilometrowej długości grzbietu zwanego Główną Odnogą Tatr Polskich i zakończonego Wołoszynem. Grzbietem tym od Zawratu poprowadzono szlak Orlej Perci.

 

W grani głównej Tatr najbliżej Świnicy położone są: Walentkowa Przełęcz i Walentkowy Wierch (2156 m) na południowy wschód w kierunku Liptowskich Murów oraz Świnicka Przełęcz i Pośrednia Turnia (2128 m) na zachód w kierunku przełęczy Liliowe i Kasprowego Wierchu (Tatry Zachodnie). Boczny łańcuch schodzi ze Świnicy przez Gąsienicową Turnię (2279 m) na Zawrat. Szczyt Świnicy góruje nad trzema dolinami: Doliną Gąsienicową z Halą Gąsienicową i Doliną Pięciu Stawów w Polsce oraz Doliną Cichą na Słowacji, a dokładniej nad górnymi ich piętrami: Dolinką pod Kołem, Świnicką Kotlinką, Zadnim Kołem i Doliną Walentkową .

 

350-metrowej wysokości północne i wschodnie urwiska Świnicy obfitują w drogi wspinaczkowe. Przecięte są północnym filarem, dla taterników będącym jednym z bardziej popularnych celów wspinaczkowych w rejonie Doliny Gąsienicowej (obecnie wspinają się nim głównie kursanci). W połowie jego wysokości znajduje się ogromny, skalisto-trawiasty zachód zwany Świnicką Ławką i prowadzący w jedną stronę na Świnicką Przełęcz, w drugą na Niebieską Przełączkę Wyżnią. W południowo-zachodnich stokach Świnicy znajduje się niewielka jaskinia zwana Świnicką Kolebą.

 

Szlaki turystyczne
Świnica dostępna jest trasą z Kasprowego Wierchu, Hali Gąsienicowej: przez przełęcz Liliowe lub Świnicką Przełęcz albo przez Zawrat z Doliny Pięciu Stawów Polskich lub Doliny Gąsienicowej.

Szlak czerwony – czerwony szlak turystyczny z Czerwonych Wierchów i Kasprowego Wierchu przez Liliowe i Świnicką Przełęcz na szczyt Świnicy, a stąd dalej na Zawrat, gdzie rozpoczyna się Orla Perć.

  • Czas przejścia z Kasprowego Wierchu na Świnicę: 1:40 h, ↓ 1:20 h
  • Czas przejścia ze Świnicy na Zawrat: 45 min, ↑ 50 min

2301 m above sea-level

 

Zwornikowy peak in the High Tatras with two peaks differing in height by 10 meters wide pyramid shaped rock Świnica is the first prominent peak in the west (by eminence over 100 m) of the High Tatras and a fabulous viewpoint.

 

Two peaks separated Świnicy Pass – Świnicka Szczerbina Nizhny (2,278 m), descends from the gully Blaton. The higher peak is 2301 m above sea-level and leads to the hiking trail. Lower tip taternickim called, has a height of 2,291 m and is not available to tourists. Some for the third summit also consider niewybitny Świnickiej Kopy hump. Zwornikowym point through which the state boundary between the Polish and Slovakia, is the main peak. Świnica lies at the collapse of the main ridge of the Tatra mountains at right angles to the departure side, the 9-km long ridge called the main branch of the Polish Tatras and completed Voloshin. This ridge trail was drawn from Zawrat Orla Perc.

 

The main ridge of the Tatra Mountains are located closest to Świnicy: Walentkowa Walentkowy Pass and Peak (2156 m) to the southeast in the direction of the Walls and Liptovské Świnicka Turnia Pass and Intermediate (2128 m) to the west in the direction of the pass and Kasprowy Lilac (Western Tatras). Side chain leaves the Świnicy by Gąsienicowa Turnie (2,279 m) on Zawrat. Świnicy summit towers over the three valleys from Valley Gąsienicowa Gąsienicowa Hall and the Valley of Five Lakes in Poland and Slovakia, Silent Valley, and more on their upper floors: Dolinką the Circle, Świnicką dell, and Valley Circle Zadnim Walentkową.

 

350-meter high cliffs of northern and eastern Świnicy climbing routes abound. Are cut by the northern pillar, to mountaineers who are one of the more popular climbing objectives in the region Gąsienicowa Valley (now climb it mainly students). In the middle of its height, there is a huge, rocky and grassy west called Świnicką bench and leading in one direction at Świnicką Pass, the second in blue jumper Vyšné. In the south-western slopes Świnicy is a small cave called Świnicką leaning.

 

Tourist routes

Świnica available route from Kasprowy, Gasienicowa: Lilac Pass or Pass Świnicką or by Zawrat the Valley of Five Polish Lakes Valley or excavator.

Szlak czerwony The red route – the red trail from the Red Hills and Kasprowy by Lilac and Świnicką Świnicy Pass to the summit, and thus further Zawrat begins where Orla Perc.

  • Time change from the Kasprowy Świnica: 1:40 h, 1:20 h ↓
  • Time to transition from Świnicy Zawrat: 45 min, 50 min ↑