Czyste Tatry
Szczyty

Świstowa Czuba

Wysokość 1763 m n.p.m.

Kulminacja kończąca północne ramię Opalonego Wierchu, urywająca się ścianą o wysokości ok. 300 m nad Doliną Roztoki w Tatrach Wysokich. Poniżej wierzchołka turni, poniżej siodełka położonego na południe od wierzchołka przechodzi oznaczony kolorem niebieskim szlak turystyczny poprowadzony znad Morskiego Oka do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów.

Dawniej szlak turystyczny poprowadzony był inaczej: poprzez siodło Świstowej Czuby i dolnym zboczem Świstówki Roztockiej, nieco powyżej przepaścistego urwiska. Było to mocno pochyłe zbocze, na którym do lata zalegał płat zlodzonego śniegu. Często zdarzały się tutaj obsunięcia turystów, którzy spadali z przepaścistej ściany do Doliny Roztoki. W 1956 ścieżkę poprowadzono inaczej; omija ona siodło Świstowej Czuby i prowadzi w górę, po zachodniej stronie jej grani. Mimo to zdarzają się przejścia nieświadomych niebezpieczeństwa turystów starą ścieżką. Szczególnie niebezpieczne jest to zimą. Do 2003 r. zginęło tutaj łącznie kilkunastu ludzi. W sylwestra 1956 spadło z 300-metrowej ściany 3 narciarzy; dwóch mężczyzn zginęło, kobieta z ciężkimi obrażeniami przeżyła. TOPR został powiadomiony o wypadku przez czwartego narciarza, który nie spadł i powrócił do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów. Cztery lata później ów narciarz, również w sylwestra, poniósł śmierć w tym samym właśnie miejscu. W 1994 zginęła tutaj 23-letnia turystka niemiecka.

Świstowa Czuba często (błędnie) nazywana jest Świstówką, chociaż ta nazwa odnosi się do niewielkiej, zawieszonej nad Doliną Roztoki kotlinki Świstówki Roztockiej. Północna ściana Świstowej Czuby zdobyta została w 1930, w jej przejściu wziął udział m.in. znany taternik Witold Henryk Paryski, autor szczegółowego przewodnika Tatr. W zachodnich jej zboczach, opadających do Doliny Pięciu Stawów znajduje się kopulaste wzniesienie nazywane Niżnią Kopą.

Wejście na szczyt od dawna było znane pasterzom. Z rejony Świstowej Czuby rozległe widoki na potężny masyw Wołoszyna, Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Roztoki z zawieszoną wysoko Buczynową Dolinką. Według Marii J. Zaleskiej nazwa Świstówka pochodzi od tego, że „wiatr tu często świszcze najokropniej”.

 

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – niebieski znad Morskiego Oka przez Rówień nad Kępą, Świstówkę Roztocką i Świstową Czubę doschroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Czas przejścia: 2 h, z powrotem 1:40 h

1763 m above sea-level

 

The culmination of the northern arm terminating tanned Peak, urywająca a wall with a height of approximately 300 m above the Valley Roztoki the High Tatras. Below the top cliff, below the saddle just south of the tip goes in blue trail led from above Morskie Oko to the shelter in the Valley of Five Lakes.

 

Formerly trail was routed differently through the saddle Czuby wheezing and lower edge Świstówki Roztocki, slightly above przepaścistego cliff. It was a tight sloping hillside where the payment was owed to the year zlodzonego snow. Often there were some slips here for the tourists who get off of precipitous walls of the Valley Roztoki. In 1956 the path was drawn elsewhere, it bypasses the saddle Czuby wheezing and leads up the western side of the ridge. Despite this, there are unaware of the danger of tourists crossing the old path. This is especially dangerous in winter. Until 2003, died here, including a dozen or so people. New Year’s Eve 1956 fell from 300-meter high wall 3 skiers, two men were killed, a woman with severe injuries survived. TOPR been informed of the incident by the fourth skier who had fallen and returned to the hostel PTTK in the Valley of Five Lakes. Four years later, this skier, also in the New Year’s Eve, died in that very place. In 1994, died here 23-year old German tourist.

 

Czuba wheezing often (wrongly) called a Świstówką, although the name refers to a small, perched above the Valley Roztoki kotlinki Świstówki Roztocki. North Face Czuby wheezing was acquired in 1930, its passage was attended, among others well-known mountaineer Witold Henryk Paris, author of a detailed guide of the Tatra Mountains. On its western slopes, descending to the Valley of Five Ponds is dome-shaped hill called Nizhny Heaps.

 

Access to the summit has long been known to the shepherds. With vast areas of wheezing Czuby views massif Voloshin, the Valley of Five Lakes and the Valley of the suspended high Roztoki Buczynową Dolinką. According to Mary J. Zaleska Świstówka name comes from the fact that „the wind whistles najokropniej here often.”

 

Tourist routes

Szlak niebieski Blue Route – blue from above Morskie Oko by Rówień over Kępa, Świstówkę Roztocką Czuba and wheezing to a shelter in the Valley of Five Lakes. Walking time: 2 hours, back to 1:40 h