Czyste Tatry
Szczyty

Szpiglasowy Wierch

Wysokość 2172 m n.p.m

 

Szczyt położony w głównej grani Tatr pomiędzy szczytami: Kopą nad Wrotami (oddzielają je Wrota Chałubińskiego) a Wyżnim Kosturem (oddziela je Wyżnia Liptowska Ławka). Szczyt stanowi kulminację odcinka nazywanego Liptowskimi Murami (jest to najwyższy szczyt na odcinku od Wrót Chałubińskiego do Czarnej Ławki). Szpiglasowy Wierch znajduje się na granicy polsko-słowackiej.

 

Szpiglasowy Wierch to szeroki masyw o kilku wierzchołkach. Najwyższy jest zwornikiem głównej grani Tatr i grani bocznej, w której znajduje się Miedziane (oddzielone Szpiglasową Przełęczą) i Opalony Wierch. Środkowy wierzchołek, położony w grani głównej kilkanaście metrów na południowy wschód, jest minimalnie niższy i oddzielony od głównego płytkim siodełkiem. Nieco dalej w stronę Wrót Chałubińskiego wznosi się wierzchołek południowy, a na zachód od głównej kulminacji (w stronę Czarnej Ławki) – wierzchołek zachodni.

 

Wierzchołek wschodni jako jedyny nie leży w głównej grani, jest on kulminacją południowo-wschodniej ściany, opadającej do Dolinki za Mnichem. Północna ściana Szpiglasowego Wierchu wznosi się nad Doliną Pięciu Stawów, południowo-zachodnie zbocza szczytu opadają natomiast do Doliny Ciemnosmreczyńskiej , górnego piętra Doliny Koprowej po stronie Słowacji.

 

Południowo-wschodnia grań Szpiglasowego Wierchu, do Wrót Chałubińskiego, zwana jest Szpiglasową Granią. Najwybitniejszymi szczytami są w niej Dziurawa Czuba i Szpiglasowa Czuba (Szpiglasowy Kopiniec).

 

Szczyt jest dostępny ze Szpiglasowej Przełęczy – łatwo od strony Morskiego Oka („ceprostradą”), trudniej od strony Doliny Pięciu Stawów (ubezpieczenia za pomocą łańcuchów).

 

Szlaki turystyczne

Szlak żółty – odnoga żółtego szlaku na Szpiglasową Przełęcz, prowadzącego od strony Morskiego Oka („ceprostrada”) i od strony Doliny Pięciu Stawów (niewielki fragment ubezpieczony za pomocą łańcuchów).

  • Czas przejścia ze Szpiglasowej Przełęczy na szczyt: 15 min
  • Czas przejścia znad Morskiego Oka na przełęcz: 2:15 h, ↓ 1:40 h
  • Czas przejścia z przełęczy do skrzyżowania ze szlakiem niebieskim prowadzącym przez Dolinę Pięciu Stawów: 1:10 h, ↑ 1:30 h. Stamtąd szlakiem niebieskim 30 min do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów

The summit is located in the main ridge between the peaks of the Tatras: Heaps of Gates (Gates Chałubińskiego separate them) and stick Wyżnim (separated by Vyšné Liptovská Bench). The summit is the culmination of the section called Liptowskimi Walls (this is the highest peak on the section from the Gate to the Black Chałubińskiego Benches). Szpiglasowy Peak is located on the Polish-Slovak border.

 

Szpiglasowy Peak is a broad massif of several peaks. Supreme is the keystone of the main ridge of the Tatras and the lateral ridge, which is a copper (separated Szpiglasową Pass) and tanned Peak. The middle peak, located in the main ridge a few meters to the southeast, is slightly lower, and separated from the main shallow seat. A little further towards the Gate Chałubińskiego rises southern tip, and to the west of the main climax (in the direction of the Black Benches) – the western tip.

 

Eastern tip of the only one not located in the main ridge, it is the culmination of the south-eastern wall, falling to valley for Monk. North Face Szpiglasowego Peak towers over the Valley of Five Lakes, south-western slopes of the summit and descend to the valley Ciemnosmreczyńskiej, the upper floors of the valley side Koprova Slovakia.

 

South-east ridge Szpiglasowego Peak, the Gate Chałubińskiego, is called Playing Szpiglasową. Most prominent peaks in the Dziurawa Czuba and Szpiglasowa Czuba (Szpiglasowy Kopiniec).

 

The summit is accessible from Szpiglasowej Pass – easily from the Morskie Oko („ceprostradą”), more difficult from the Five Ponds Valley (insurance by means of chains).
Tourist routes

Szlak żółty Yellow trail – trail to the yellow strand Szpiglasową Pass, leading from the Morskie Oko („ceprostrada”) and from the Five Ponds Valley (a small part of the insured by means of chains).

  • The time of transition from Szpiglasowej Pass to the summit: 15 minutes
  • The time of transition from above Morskie Oko in the saddle: 2:15 h, 1:40 h ↓
  • Time change from pass to a junction with the blue trail leading through the Valley of Five Ponds: 1:10 h, 1:30 h ↑ From there, follow the blue 30 minutes to the hostel PTTK in the Valley of Five Ponds