Czyste Tatry
Szczyty

Tomanowa Kopa

Wysokość 1892 m n.p.m.

Słabo wyróżniony, podrzędny szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich, pomiędzy Tomanowym Wierchem Polskim a Smreczyńskim Wierchem, od którego oddzielony jest Smreczyńską Przełęczą. Przez szczyty te i przełęcz biegnie granica słowacko-polska. Na wielu mapach, zwłaszcza o większej skali nie jest wyodrębniany jako oddzielny wierzchołek, lecz uważany za grań Tomanowego Wierchu. Faktycznie jest to jednak oddzielny wierzchołek. Wznosi się on nad Doliną Tomanową (górne odgałęzienie Doliny Kościeliskiej) i słowacką Doliną Hliną. Odchodzi od niego w kierunku północno-zachodnim, do Doliny Tomanowej długi grzbiet – Zadni Smreczyński Grzbiet. Pomiędzy grzbietem tym oraz zboczami Tomanowego Wierchu Polskiego znajduje się polodowcowy kocioł – Sucha Dolina Tomanowa. Północne, opadające do Suchej Doliny Tomanowej zbocza Tomanowej Kopy to strome skalne urwiska, w niższych partiach łagodniejsze i trawiaste.

Tomanowa Kopa jest niedostępna turystycznie. Dobrze widać ją z Doliny Tomanowej oraz szlaku turystycznego z Doliny Tomanowej przez Czerwony Żleb na Chudą Przełączkę.


 

Poorly highlighted, subordinate peak lying in the main ridge of the Western Tatras, between Polish and Tomanowym Smreczyńskim Peak Peak, which is separated from Smreczyńską Pass. Through these summits and the pass goes Slovak-Polish border. On many maps, especially on a larger scale is not isolated as a separate node, but considered Tomanowego Peak ridge. However, this is actually a separate node. It stands nadDoliną Tomanowa (upper branch Koscieliska Valley) and the Slovak Hline Valley. He walks away from him in a northwesterly direction, the long ridge of the Valley Tomanowa – Zadni Smreczyński ridge. Between this ridge and the slopes of the Peak Tomanowego Polish boiler is glacial – Dry Valley Tomanowa. North, plunging into the dry valley slopes Tomanowa Tomanowa Kopy is a steep rocky cliffs, in the lower parts of the milder and grass.
Tomanowa Kopa is not available to tourists. Well you can see it from the valley and the hiking trail Tomanowa Valley Tomanowa przezCzerwony couloir on thin jumper.