Czyste Tatry
Szczyty

Trzydniowiański Wierch

Wysokość 1758 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na dość długiej północnej grani Kończystego Wierchu i jest ostatnim na północ wybitniejszym szczytem w tej grani. Ma trzy grzbiety: południowy, leżący w tej grani, zwany Kulawcem i będący jej przedłużeniem i północno-zachodni zakończony wzniesieniem zwanym Ropą. Trzydniowiański Wierch sąsiaduje ze znajdującym się na południe Czubikiem (1845 m), od którego oddzielony jest Przełęczą nad Szyją (1764 m). Pomiędzy północną i północno-zachodnią granią Trzydniowiańskiego Wierchu znajduje się wąska Dolina Trzydniowiańska oraz krótszy od niej żleb Krowiniec.

 

Trzydniowiański Wierch ma dwa wierzchołki. Niższy ma wysokość 1758 m n.p.m. Na południe, ok. 150 m od niego w południowej grani znajduje się drugi, nienazwany wierzchołek o wysokości 1762 m n.p.m. Wschodnie stoki Trzydniowiańskiego Wierchu opadają do Doliny Starorobociańskiej (wschodnie odgałęzienie górnej części Doliny Chochołowskiej). Znajduje się w nich kilka żlebów, w kierunku od północy na południe są to: Mokry Żleb, Wydarty Żleb i Dwojakowy Żleb. Południowo-zachodnie stoki opadają do Doliny Jarząbczej (zachodnie odgałęzienie górnej części Doliny Chochołowskiej). Znajduje się w nich grzbiet Pośredniej Kopy oddzielający Szeroki Żleb od Wąskich Żlebków.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony, zataczający pętlę od Polany Chochołowskiej przez Wyżnią Jarząbczą Polanę i Jarząbcze Szałasiska na szczyt Trzydniowiańskiego Wierchu, stąd grzbietem Kulawca i Krowińcem do Polany Trzydniówka w Dolinie Chochołowskiej.

  • Czas przejścia z Polany Chochołowskiej na szczyt: 2:25 h, ↓ 1:55 h
  • Czas przejścia ze szczytu do Polany Trzydniówka: 1:30 h, ↑ 2 h
Szlak zielony – zielony szlak, trawersujący wierzchołek Czubika i prowadzący na Kończysty Wierch. Czas przejścia: 55 min, ↓ 45 min

1758 m above sea-level

 

The summit in the Western Tatras. Located on a fairly long northern ridge Kończystego Peak and is the last north wybitniejszym peak in the ridge. It has three ridges: the south, lying on the ridge, which is called Kulawcem and its extension and north-western hill called Ropa ended. Trzydniowiański Peak located adjacent to the south Czubikiem (1845 m), which is separated from the neck Pass (1764 m). Between the north and north-western ridge of Peak Trzydniowiańskiego is a narrow valley Trzydniowiańska and shorter than the couloir Krowiniec.

 

Trzydniowiański Peak has two peaks. The lower height is 1,758 meters above sea-level At noon, about 150 meters away in the southern ridge is a second, unnamed peak height of 1762 meters above sea level Eastern slopes of the Peak fall Trzydniowiańskiego doDoliny Starorobociańskiej (eastern branch of the upper part of the Valley Chochołowska). They have a few gullies, in the direction from north to south they are: wet gully, gully and torn Dwojakowy gully. South-western slopes descend to the valley Jarząbczej (western branch of the upper part of the Valley Chochołowska). They have a ridge that separates the intermediate Kopy couloir from the Wide Narrow Żlebków.

 

Tourist routes

Szlak czerwony – red, zataczający loop from Glade Chochołowska by Vyšné Jarząbczą Glade and Jarząbcze Trzydniowiańskiego Szałasiska to the top of the Peak, and thence back Kulawca Krowińcem to Glade Valley Trzydniówka Chochołowska.

  • Time change from the summit of Glade Chochołowska: 2:25 h, 1:55 h ↓
  • The time of transition from peak to Glade Trzydniówka: 1:30 h, 2 h ↑
Szlak zielony – green trail, trawersujący tip Czubika Kończysty and leading to the Peak. Transition Time: 55 min, 45 min ↓