Czyste Tatry
Szczyty

Turnia nad Dziadem

Wysokość 1901 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w końcowej części grzbietu Wołoszyna, oddzielającego Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki i Doliny Białki.

 

Turnia nad Dziadem jest ostatnim na północny wschód ze skalistych wzniesień w grzbiecie Wołoszyna. Od strony południowo-zachodniej poprzez wąską przełęcz Karbik graniczy z Wierchem nad Zagonnym Żlebem, natomiast jej grzbiet północno-zachodni opada łagodnie w kierunku Wyżniej i Niżniej Kopki oraz Palenicy Białczańskiej. W południowo-wschodnim żebrze szczytu znajduje się niewielka fajka skalna nazywana Dziadem – stąd pochodzi nazwa turni. Niekiedy błędnie nazwa Dziad jest przenoszona na główne wzniesienie.

 

Na wschód od wierzchołka opadają w stronę Wodogrzmotów Mickiewicza Zagonny Żleb oraz Siwarny Żleb, którymi spływają potoki wpadające do Roztoki w regionie wodospadu. Zachodnie zbocza Turni nad Dziadem opadają do Waksmundzkiej Równicy.
Cały masyw Wołoszyna został objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego.


1901 m above sea-level

 

Summit in the High Tatras, located at the end of the ridge Voloshin, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki and the Valley of protein.

 

Crag above the beggar is the latest in the northeast of rocky hills in the back of Voloshin. From the south-west through the narrow borders of the Peak przełęczKarbik Zagonnym the gully, while the north-west ridge sloping towards Vyšné and Nizhny Kopka and Palenica Bialczanska. In the south-east rib top has a small pipe of rock called a grandfather – hence the name crags. Sometimes erroneously the name grandfather is transferred to the main hill.
To the east from the top of the page fall Wodogrzmotów Mickiewicz Zagonny gully and gully Siwarny, which flow down streams entering the region Roztoki waterfall. The western slopes of the minstrel Turnia fall to Waksmundzka Równica.

 

Voloshin entire massif is covered by strict security and excluded from the tourism and taternickiego.