Czyste Tatry
Szczyty

Wielka Buczynowa Turnia

Wysokość 2182 m n.p.m.

 

Najwyższy szczyt w grupie Buczynowych Turni, znajdujący się pomiędzy Buczynowymi Czubami, od których oddziela ją Przełęcz Nowickiego, a Małą Buczynową Turnią, od której oddzielona jest Buczynową Przełęczą.

 

W grani pomiędzy Wielką Buczynową Turnią a Przełęczą Nowickiego widoczna jest niewielka, ale wyraźnie wyodrębniona turnia nazwana Budzową Igłą. Od masywu samej Wielkiej Buczynowej Turni oddziela ją Budzowa Przełączka. Wyżej, w południowej ścianie widnieje jeszcze kilka innych turniczek, z których najwyższa ma wysokość 2065 m n.p.m. i nazywana jest Buczynową Turniczką. Na stokach Buczynowej Turni często pojawiają się kozice.

 

Południowa ściana, schodząca do Buczynowej Dolinki ma ok. 310 m wysokości. W kierunku Doliny Pańszczycy nieco niższą ścianę (ok. 300 m) przecina grzęda (ok. 200 m wysokości). Grzędą i ścianami poprowadzono kilka dróg wspinaczkowych o różnej skali trudności.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – szlak Orlej Perci. W 1903 r. przechodził przez sam szczyt, jednak odnowione w okresie międzywojennym znakowania omijają wierzchołek, prowadząc południowymi stokami Wielkiej Buczynowej Turni. Niebezpieczne przejście poniżej Budzowej Przełączki jest ubezpieczone łańcuchami.

  • Czas przejścia z Zawratu na Krzyżne: 6:40 h
  • Czas przejścia z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): 3:35 h

2182 m above sea-level

 

The highest peak in the group Buczynowe Turnia, located between Buczynowymi tip skis, which separates it from the saddle Nowicki, a Little Buczynową Turnie, from which it is separated Buczynową Pass.

 

The ridge between the United Buczynową turn and see Nowicki Pass is small, but clearly separated Budzów crag called Needle. From the Grand Massif Buczynowej Turnia Budzowa jumper to set it apart. Above, in the south wall bears a few other turniczek, with the highest height is 2065 meters above sea level and is called Buczynową Turniczką. On the slopes Buczynowej Turnia often appear chamois.

 

South wall, rolling down the Valleys Buczynowej is about 310 m in height. Towards Valley Pańszczycy slightly lower wall (300 m) intersects the roost (about 200 m in height). Perch and the walls were led several climbing routes of varying difficulty levels.

 

Tourist routes

Szlak czerwony – trail Orla Perc. In 1903 he passed through the peak, but renewed in the interwar period, marking bypass the apex, leading southern slopes of the Great Buczynowej Tournament. Dangerous passage below is insured Budzowa Adaptors chains.

  • Time change from the Krzyżne Zawrat: 6:40 h
  • Time change from Krzyżnego on Goat Peak (Part Zawrat – Goat Peak is one way!): 3:35 h