Czyste Tatry

Wielka Kopa Królowa

Wysokość 1531 m n.p.m.

 

Trawiaste wzniesienie we wschodniej części Tatr Zachodnich, odgraniczające od siebie górne piętra Doliny Jaworzynki i Doliny Olczyskiej.

 

Wielka Kopa Królowa jest położona w długim grzbiecie odchodzącym od grani głównej Tatr w obrębie Kasprowego Wierchu i kierującym się od niego na północny wschód. Góra znajduje się na jego krańcu, w miejscu, w którym grzbiet się rozgałęzia – na północny wschód opada on na Królową Polanę, północno-zachodni grzbiet opada na Skupniów Upłaz. Wielka Kopa Królowa jest oddzielona od sąsiedniej Małej Kopy Królowej (1577 m) Przełęczą między Kopami (1499 m), zaś od Skupniowego Upłazu przełęczą Diabełek (1450 m). Południowo-wschodnie zbocza Wielkiej Kopy opadają łagodnie na Królową Rówień. Stanowiły one dawniej część Hali Królowej i były wypasane. Stoki północne stanowiły już tereny Hali Jaworzynki.

 

Choć Wielka Kopa Królowa jest o 46 m niższa od Małej Kopy Królowej, niekonsekwencja w nazewnictwie jest jedynie pozorna. Wielka Kopa ma większą wysokość względną i jest masywniejsza, zwłaszcza ze strony Królowej Równi.

 

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – niebieski szlak prowadzący z Kuźnic przez Boczań, Skupniów Upłaz i przełęcz Diabełek, z której zachodnimi zboczami Wielkiej Kopy Królowej biegnie na Przełęcz między Kopami, a stąd dalej do „Murowańca”.

  • Czas przejścia z Kuźnic na przełęcz: 1:40 h, ↓ 1:10 h
  • Czas przejścia z przełęczy do Murowańca: 20 min, z powrotem 25 min

1531 m above sea-level

 

Grassy hill in the eastern part of the Western Tatras, boundary of each upper floors of the Valley and the Valley Jaworzynka Olczyskiej.

 

United Kopa Queen is located in the long-goers back to the main ridge of the Tatra Mountains around Kasprowy and the lead from him to the northeast. Mountain is on its edge, the place where the spine of the branches – Northeast falls down to the Queen Glade, north-east ridge drops to Skupniów Upłaz. Great Queen Kopa is separated from the adjacent Little Queen Kopa (1577 m) between Kopami Pass (1499 m), and from Skupniowego Upłazu Imp Pass (1450 m). South-eastern slopes of the Great Kopy fall gently on the Queen Rówień. They constituted part of the former Queen’s Hall, and were grazed. Slopes of the northern territories had already Jaworzynka Hall.

 

Although the United Kopa Queen is about 46 m lower than the Little Queen Kopa, inconsistency in the naming is only apparent. United Kopa has a higher elevation and is more massive, especially by the Queen of Equal.

 

Tourist routes

Szlak niebieski – blue trail leading from Kuźnice by Boczań, Skupniów Upłaz and Imp Pass, the western slopes of the Great Queen Kopa Pass runs between Kopami, and thus referred to as the „Murowańca.

  • Time change from Kuźnice Pass: 1:40 h, 1:10 h ↓
  • Time change from pass to Murowańca: 20 min, 25 min back