Czyste Tatry
Szczyty

Wielka Orla Turniczka

Wysokość 2162 m n.p.m.

 

Turnia w zachodniej grani Orlej Baszty pomiędzy Skrajnym Granatem (2225 m), od którego oddziela ją Granacka Przełęcz (ok. 2145 m), a Małą Orlą Turniczką, od której oddziela ją Orla Przełączka Wyżnia. Na wschód od Małej Orlej Turniczki znajduje się dwusiodełkowa Orla Przełączka Niżnia, przez którą poprowadzony jest szlak Orlej Perci. Za Orlą Przełączką Niżnią grań wznosi się na Orlą Basztę. Południowe stoki Wielkiej Orlej Turniczki opadają do Buczynowej Dolinki, północne do Doliny Pańszczycy. Z wschodniego siodełka Orlej Przełączki Niżniej, w kierunku Doliny Pańszczycy schodzi wąska rynna.

 

Wierzchołki Orlich Turniczek są niedostępne dla turystów. Z Granackiej Przełęczy szlak Orlej Perci prowadzi północnymi stokami Wielkiej Orlej Turniczki. Odcinek ten jest eksponowany i ubezpieczony łańcuchami.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony (Orla Perć) przebiegający granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie na Krzyżne.

  • Czas przejścia z Zawratu na Krzyżne: 6:40 h
  • Czas przejścia z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): 3:35 h
Szlak żółty – żółty szlak znad Czarnego Stawu Gąsienicowego na Skrajny Granat. Czas przejścia: 1:45 h, ↓ 1:20h

2162 m above sea-level

Crag on the western ridge between the extreme Orla Towers Grenade (2225 m), from which it is separated Granacka Pass (about 2145 m) and Orla Little Turniczką, separated from her jumper Vyšné Orla. To the east of the Little Orla Turniczki are two saddle jumper Orla Nizhny through which the trail is routed Orla Perc. For Orla jumper Nizhny ridge rises on Orla’s Bastion. Southern slopes of Great Orla Turniczki fall to Buczynowej Valleys, North Valley Pańszczycy. On the eastern saddle Orla Adaptors Nizhny toward the valley descends the narrow Pańszczycy.

Vertices Turniczek Eagles are not available for tourists. With Granackiej Orla Perc Pass Trail leads north slopes of the Great Orla Turniczki. This segment is exposed and insured chains.

Tourist routes

Szlak czerwony – red (Orla Perc) runs over the main ridge of the Zawrat the Goat Mountain, Grenades and Buczynowe Turnie the Krzyżne.

  • Time change from the Krzyżne Zawrat: 6:40 h
  • Time change from Krzyżnego on Goat Peak (Part Zawrat – Goat Peak is one way!): 3:35 h
Szlak żółty – yellow trail above the Black Pond tracked the extreme pomegranate. Transition Time: 1:45 h, 1:20 h ↓