Czyste Tatry
Szczyty

Wielki Wołoszyn

Wysokość 2155 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, najwyższy punkt grzbietu Wołoszyna, oddzielającego Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.

 

Szczyt jest drugim od zachodu z kilku wierzchołków położonych w grani Wołoszyna. Od zachodu graniczy z Małym Wołoszynem, od którego oddziela go Wołoszyńska Szczerbina. Mały Wołoszyn opada na przełęcz Krzyżne, w której okolicy oddziela się na północ grań Koszystej. Od strony północno-wschodniej Wielki Wołoszyn graniczy z Pośrednim Wołoszynem. Pomiędzy tymi dwoma szczytami leży Wyżnia Wołoszyńska Przełęcz. Z Wołoszyńskiej Szczerbiny opada do Doliny Roztoki Urwany Żleb, zaś z Wyżniej Wołoszyńskiej Przełęczy żleb Koryto.

 

Pierwsze odnotowane wejście: Eugeniusz Janota, Maksymilian Nowicki i przewodnik Maciej Sieczka, 16 sierpnia 1867. Pierwsze wejście zimowe: Mieczysław Karłowicz i Roman Kordys, 25 stycznia 1908. Oba wejścia prowadziły przez przełęcz Krzyżne.

 

Przez masyw Wołoszyna przeprowadzona została na początku XX wieku przez ks. Walentego Gadowskiego trasa Orlej Perci. Odcinek od Polany pod Wołoszynem do Krzyżnego od wielu lat jest jednak zamknięty, cały masyw Wołoszyna został natomiast objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego.


2155 m above sea-level

Summit in the High Tatras, the highest point of the back Voloshin, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki.

The summit is the second from the west with a few located in the ridge tops Voloshin. From the west, bordered by the Little Voloshin, from which it is separated WOLOSZYNSKA Szczerbina. Small Voloshin Krzyżne falls on the pass, which separates the area to the north ridge Koszystej. From the north-eastern border with Big Medium Voloshin Voloshin. Between these two peaks is Vyšné WOLOSZYNSKA Pass. With Wołoszyńskiej Szczerbiny descends to the valley Roztoki broken gully, while the gully Vyšné Wołoszyńskiej Pass trough.

The first recorded entry: Eugene Janota, Maximilian Maciej Nowicki and guide chaff, August 16, 1867. First winter ascent: Mieczyslaw Karlowicz and Roman Kordys, January 25, 1908. Both inputs led through the pass Krzyżne.

Through massive Voloshin was carried out in the early twentieth century by Fr. Valentine Gadowski route Orla Perc. The section from the Glades to Krzyżnego Voloshin for many years, however, is closed, the entire ridge was the subject Voloshin strictly protected and excluded from the tourism and taternickiego.