Czyste Tatry
Szczyty

Wierch nad Zagonnym Żlebem

Wysokość 2039 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w środkowej części grzbietu Wołoszyna, oddzielającego Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.

 

Od strony zachodniej ze szczytem graniczy Skrajny Wołoszyn, oddzielony płytką, nienazwaną przełęczą. Główny grzbiet Wołoszyna prowadzi dalej na północny wschód, poprzez przełęcz Karbik do Turni nad Dziadem. Na wschód od głównego wierzchołka Wierchu nad Zagonnym Żlebem, w Zagonnym Zworniku oddziela się grzbiet biegnący na południowy wschód, w którym za Wyżnim i Niżnim Siodłem znajdują się Turnia nad Szczotami i Roztocka Turniczka. Urwiste zbocze Turni nad Szczotami nosi nazwę Szczot i opada w stronę Wodogrzmotów Mickiewicza.

 

Od strony Doliny Roztoki pod przełęcz oddzielającą szczyt od Skrajnego Wołoszyna oraz sam wierzchołek podchodzą Gaisty Żleb oraz Szeroki Żleb Wołoszyński. Na wschód, pomiędzy Turnią nad Szczotami i Turnią nad Dziadem, opada Zagonny Żleb. Od strony północnej zbocza Wierchu nad Zagonnym Żlebem opadają do Waksmundzkiej Równicy.

 

Przez masyw Wołoszyna przeprowadzona została na początku XX wieku przez ks. Walentego Gadowskiego trasa Orlej Perci. Odcinek od Polany pod Wołoszynem do Krzyżnego od wielu lat jest jednak zamknięty, cały masyw Wołoszyna został natomiast objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego. Odcinek od Polany pod Wołoszynem na Wierch pod Zagonnym Żlebem to tzw. Wyżnia Perć.


2039 m above sea-level

Summit in the High Tatras, located in the middle of the back Voloshin, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki.

On the western side of the mountain borders extreme Voloshin, separated by a shallow, unnamed pass. Voloshin main ridge continues to the northeast, through the pass to Karbik Turnia the grandfather. To the east of the main lobe of the Peak Zagonnym gully in Zagonnym Zworniku separates the ridge running south-east, where the Niżnim Wyżnim and saddle are Turnia over Szczotami and Roztocka Turniczka. Steep slope above the Szczotami Turnia called Szczot and falls toward the Wodogrzmotów Mickiewicz.

From the Valley of the pass separating Roztoki top of the Extreme Voloshin and the same vertex approach Gaisty wide gully and gully Wołoszyński. To the east, between the Szczotami Turnie and turn over the old man, falls Zagonny gully. From the north edge of the Peak on the sink into the gully Zagonnym Waksmundzka Równica.

Through massive Voloshin was carried out in the early twentieth century by Fr. Valentine Gadowski route Orla Perc. The section from the Glades to Krzyżnego Voloshin for many years, however, is closed, the entire ridge was the subject Voloshin strictly protected and excluded from the tourism and taternickiego. The section from the Glades Peak Voloshin for the so-called Zagonnym gully. Vyšné Perc.