Czyste Tatry
Szczyty

Wołoszyn

Potężny grzbiet w Tatrach Wysokich, rozdzielający Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki. W regionie przełęczy Krzyżne łączy się z masywem Koszystej.

 

Zbocza Wołoszyna widoczne z szlaku poprowadzonego przez Dolinę Roztoki poprzecinane są nie tylko licznymi lawinowymi żlebami. Wznoszą się z nich także liczne formacje skalne, tzw. Szczoty, liczące od 500 do 700 m wysokości.

 

Zbocza Wołoszyna porośnięte są do wysokości ok. 1600 m borem limbowym, wyżej rośnie kosodrzewina. W górnych regionach roślinność pooddzielana jest pasami utworzonymi przez lawiny. Na wysokości 2020 m znajduje się tu najwyższe stanowisko limby w polskich Tatrach. W uroczysku Sywarne rośnie ok. 30 starych modrzewi.

 

Wołoszyn to ostoja niedźwiedzi (w zboczach znajdują się ich gawry), kozic i świstaków. Pod względem przyrodniczym jest to jeden z cenniejszych masywów tatrzańskich. Starania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego doprowadziły do objęcia go rezerwatem przyrody już w 1936.

 

Najłatwiejsza droga zimą prowadzi na Wołoszyn od Krzyżnego. Wszystkie stoki masywu są bardzo narażone na lawiny.

Przebieg grani
Grań zaczyna się od połączenia z masywem Koszystej w regionie Krzyżnego. Zwornikiem nie jest sama przełęcz, lecz trawiasta równinka nieco na wschód od siodła. Najbliższymi wierzchołkami sąsiadującymi z Wołoszynem są Kopa nad Krzyżnem i Waksmundzki Wierch.

 

Wołoszyn ma kilka kulminacji oddzielonych płytkimi przełęczami, w kierunku od Krzyżnego są to:

 • Mały Wołoszyn – 2144 m n.p.m.
 • Wołoszyńska Szczerbina – 2141 m, miejsce schodzenia niebezpiecznych lawin. W kierunku Doliny Roztoki odchodzi od niej Urwany Żleb.
 • Wielki Wołoszyn – 2151 m, najwyższy wierzchołek masywu
 • Wyżnia Wołoszyńska Przełęcz – 2061 m, w kierunku polany Nowa Roztoka schodzi z niej żleb Koryto
 • Pośredni Wołoszyn – 2117 m, wznosi się nad Nową Roztoką, w jego zboczach znajduje się Biały Żleb
 • Niżnia Wołoszyńska Przełęcz – 2036 m, w kierunku Doliny Roztoki opada z niej Skalnisty Żleb
 • Skrajny Wołoszyn – 2092 m, nad górnym piętrem Hali Wołoszyn, z Ciemnistym Żlebem
 • Wierch nad Zagonnym Żlebem – 2037 m. Na wysokości tej kulminacji w kierunku Doliny Roztoki odchodzi grań Zagonnego Wierchu zakończona Turnią nad Szczotami (1741 m), której zbocza zwane Szczotami opadają w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza. Ze zboczy Wierchu nad Zagonnym Żlebem i przełączki oddzielającej go od Skrajnego Wołoszyna schodzą Gaisty Żleb i Szeroki Żleb Wołoszyński
 • przełęcz Karbik – 1989 m, w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza opada z niej Zagonny Żleb
 • Turnia nad Dziadem – 1901 m. Z jej zboczy opada Siwarny Żleb. W żebrze skalnym pomiędzy Siwarnym a Zagonnym Żlebem wznosi się nad Wodogrzmotami formacja skalna (tzw. fajka) – Dziad.

Powerful back in the High Tatras, separating the valley from the Valley Waksmundzka Roztoki. In the region of the pass is combined with Krzyżne Koszystej massif.

Voloshin slopes visible from the trail through the Valley poprowadzonego Roztoki not only are cut by numerous avalanche gullies. Rise from its numerous rock formations, the so-called. Szczoty, numbering from 500 to 700 m in height.

Voloshin slopes are covered to a height of about 1600 m limbowym boron, the above-dwarf grows. In the upper regions of vegetation separated by a strip created by the avalanche. At 2020 meters there is the highest position in the Polish Tatra Mountains-livers. In the wilderness Sywarne grows about 30 old larch trees.

Voloshin is a refuge for bears (the slopes are the gawry), chamois and marmots. Under the terms of natural resources is one of the most valuable massifs of the Tatras. Polish Tatra Society’s efforts led to the wildlife sanctuary in 1936.

The easiest way to winter runs from Krzyżnego Voloshin. All the slopes of the massif are very exposed to avalanches.

Mileage ridge

The ridge starts from the junction of the massif Koszystej Krzyżnego in the region. Keystone is not itself a pass, but the grassy równinka just east of the saddle. The nearest neighboring vertices are Voloshin Kopa over Krzyżnem and Waksmundzki Peak.

Voloshin is the culmination of several separate shallow passes, in the direction from Krzyżnego are:

 • Small Voloshin – 2144 m above sea-level
 • WOLOSZYNSKA Szczerbina – 2141 m, the slope of dangerous avalanches. Towards Valley Roztoki broken away from the gully.
 • Great Voloshin – 2151 m, the highest peak of the massif
 • Vyšné WOLOSZYNSKA Pass – 2061 m, clearings in the direction of Rostock new gully descends from the trough
 • Lap Voloshin – 2117 meters, rises above the New Roztoka, its slopes are white gully
 • Nizhny WOLOSZYNSKA Pass – 2,036 m, in the direction of the valley it descends Roztoki Skalnisty couloir
 • Extreme Voloshin – 2092 m, on the upper floor hall Voloshin, the gully Ciemnistym
 • Peak of Zagonnym gully – 2037 m. At the height of the climax in the direction of the Valley leaves Roztoki Zagonnego Peak ridge over Szczotami Completed Tournaments (1741 m), which is called the slope toward the sink Szczotami Wodogrzmotów Mickiewicz. From the slopes of the Peak of Zagonnym gully, Adaptors and separating it from the Extreme Voloshin Gaisty gully and descend a wide couloir Wołoszyński
 • Karbik Pass – 1989 m, in the direction Wodogrzmotów Mickiewicz it falls couloir Zagonny
 • Turnia the beggar – 1901 m. From the slope falls Siwarny gully. The rock between the rib and Zagonnym Siwarnym gully rises above Wodogrzmotami rock formation (the pipe) – grandfather.