Czyste Tatry
Szczyty

Wołowa Turnia

Wysokość 2373 m n.p.m.

Szczyt tatrzański należący do Wołowego Grzbietu położony w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej.

Szczyt widoczny jest pomiędzy Żabią Turnią Mięguszowiecką, 2336 m n.p.m. – rozdziela je Żabia Przełęcz Mięguszowiecka , 2315 m n.p.m. – a Hińczową Turnią , 2378 m n.p.m..

W grani pomiędzy Wołową Turnią i Hińczową Turnią nie ma wyraźnych kulminacji. Grzbiet przecinają wąskie przełączki z siodłami na zbliżonej wysokości (ok. 2355 m n.p.m.), które w kolejności od Wołowej Turni noszą nazwy:

  • Wielka Wołowa Szczerbina
  • Wielka Rogata Szczerbina
  • Mała Rogata Szczerbina
  • Mała Wołowa Szczerbina .

Dokładny przebieg grani i historia zdobycia: w artykule Wołowy Grzbiet.

Bryła Wołowej Turni przypomina nieco piramidę. Jej stoki od strony południowej są znacznie dostępniejsze niż ściana północna (wysokości ok. 400 m) ograniczona dwoma kominami schodzącymi z Żabiej Mięguszowieckiej Przełęczy oraz z Wielkiej Wołowej Szczerbiny. Drugi z kominów nazywano Kominem Stanisławskiego. Widok ze szczytu Wołowej Turni jest o wiele mniej rozległy niż z nieodległych Rysów. Nazwa turni pochodzi od Wołowego Grzbietu.


2373 m above sea-level

Tatra Summit Ridge Beef belonging to the main located in the Tatra Mountains, on the Polish-Slovak border.

The summit is visible between the frog Turnie Mięguszowiecką, 2336 m above sea level – Separates them Żabia Mięguszowiecka Pass, 2315 m above sea level – And Hińczową Turnie, 2378 m above sea-level.

The ridge between the turn and beef Hińczową tournaments no clear climax. Adaptors narrow ridge intersect with saddles on a similar amount (about 2355 m asl), which in order of Beef Turnia are named:

  • Great Beef Szczerbina
  • Great Horned Szczerbina
  • Little Horned Szczerbina
  • Small Beef Szczerbina.

The exact course of the root and gain story: Beef Back in the article.

Turnia Beef chuck is a bit like a pyramid. Its slopes on the south side are much more accessible than the northern wall (approximately EUR 400 m) limited by two chimneys coming down with Żabia Mengusovská Pass and the Great Beef Szczerbiny. The second chimney Chimney called Stanislavsky. The view from the summit Turnia Beef is far less extensive than the nearby features. The name comes from the crags Ridge Beef.