Czyste Tatry
Szczyty

Wołowiec

Wysokość 2064 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Zachodnich.

Wołowiec jest zwornikiem dla trzech grani: od wschodu grani głównej z Jarząbczym Wierchem i Łopatą, od południowej strony grani głównej z Rohaczami oraz biegnącej w północnym kierunku bocznej północnej grani Wołowca przez Rakoń i Grzesia do Bobrowca. Ten jeden z najwyższych szczytów polskiej części Tatr Zachodnich wznosi się nad dolinami: Chochołowską, Rohacką i Jamnicką. Od Ostrego Rohacza oddziela go Jamnicka Przełęcz (1908 m), od Łopaty Dziurawa Przełęcz (1827 m), od Rakonia przełęcz Zawracie (1863 m).

 

Stale przebywają na nim kozice, a piarżyska po północnej stronie szczytu zamieszkują świstaki. Wysokość szczytu dokładnie zmierzono już w 1820 r., a sam szczyt był ważnym punktem triangulacyjnym. Dawniej zbocza Wołowca były wypasane, wchodziły w skład Hali Chochołowskiej.

 

Z dość obszernego i płaskiego wierzchołka roztacza się bardzo rozległy widok. Na północno-zachodnim horyzoncie widoczna jest Babia Góra. W zachodnim kierunku widok na leżące poniżej Rohackie Stawy.

 

Przez polskich pasterzy szczyt ten nazywany był przeważnie Hrubym Wierchem. Taką nazwę tego szczytu podaje Ludwik Zejszner, który utrzymywał stałe kontakty z ludnością góralską. Słowaccy pasterze nazywali go Wołowcem i ta nazwa zwyciężyła, gdyż znalazła się na mapach sporządzonych przez austriackich kartografów. Z map tych nazwę wzięli polscy badacze Tatr i turyści, od nich przewodnicy zakopiańscy, którzy ją rozpowszechnili. Pierwsze odnotowane zimowe wejście zostało dokonane przez węgierskich taterników w 1906 roku – Imre Barczę z towarzyszem.

 

Szlaki turystyczne

Przez szczyt przechodzą dwa szlaki turystyczne, trzeci dołącza do niebieskiego na północnym grzbiecie.

Szlak niebieski – niebieski szlak, prowadzący boczną granią z Grzesia przez Długi Upłaz i Rakoń na Wołowiec, a dalej wspólnie z czerwonym na Jamnicką Przełęcz i do Doliny Jamnickiej.

  • Czas przejścia z Grzesia na Wołowiec: 1:45 h, ↓ 1:30 h
  • Czas przejścia z Wołowca do Rozdroża w Dolinie Jamnickiej: 1:35 h, ↑ 2:05 h
Szlak czerwony – czerwony szlak biegnący główną granią, prowadzący z Rohaczy przez Smutną Przełęcz na Wołowiec (od Jamnickiej Przełęczy razem z niebieskim), a dalej wzdłuż granicy na Łopatę, Jarząbczy Wierch i Kończysty Wierch.

  • Czas przejścia z Rohacza Ostrego na Wołowiec: 1:50 h, z powrotem 1:45 h
  • Czas przejścia z Wołowca na Jarząbczy Wierch: 2:10 h, z powrotem 1:50 h
Szlak zielony Szlak niebieski – zielony szlak z Polany Chochołowskiej przez Wyżnią Dolinę Chochołowską, wyprowadzający na grzbiet pomiędzy Rakoniem a Wołowcem. Stąd dalej szlakiem niebieskim. Czas przejścia: 2:40 h, ↓ 2:05 h

Szlaki wejściowe (oprócz szlaku przez Rohacze) są pozbawione większych trudności, natomiast wymagają pokonania stosunkowo dużej odległości i różnicy wzniesień.

Na szczycie odbywa się masowy ruch turystyczny, szczególnie od strony słowackiej – co jest efektem wybudowania w latach 1968-1970 szosy Zuberec – Zverovka, która dochodzi do stóp Rakonia i Wołowca. Skutkiem tego jest tzw. „erozja turystyczna” wokół szczytu.


2,064 m above sea leve

The summit in the Western Tatras.

Wołowiec is the keystone for the three ridge from the east ridge of the main Jarząbczym Peak and shovel, on the south side of the main ridge Roháče and running to the north side by the north ridge Wołowiec Rakon and Grześ to Bobrowiec. This one of the highest peaks of the Polish part of the Western Tatras rises above the valleys Chochołowska, Roháčska and Jamnicką. From Acute Roháče separates it Jamnicka Pass (1908 m), the blades Dziurawa Pass (1827 m), since I will make Rakonia Pass (1863 m).

Constantly staying on the chamois, and piarżyska the north side of Summit resident marmots. Height has been measured accurately in 1820, and the summit was an important point of triangulation. Historically, the slopes were grazed Wołowiec, were included in the Hall Chochołowska.

From a rather broad and flat top there is a very wide view. On the north-western horizon is visible Babia Gora. In the western direction of view that are below Rohackie Ponds.

By Polish shepherds, who called this peak usually Hrubym Peak. This summit gives the name of Louis Zejszner, who maintained regular contact with the people of highland. Slovak shepherds Wołowiec called him and won this title as found on maps drawn up by the Austrian cartographers. With these maps took the name of the Tatra Mountains, Polish researchers and tourists, guides them zakopiańscy who spread it. The first recorded ascent in winter was made by Hungarian mountaineers in 1906 – Imre Barcza with a companion.

Tourist routes

Pass through the top two tourist routes, and the third joins the blue on the north ridge

Blue Route – blue trail leading along the ridge side of the Long Grześ Upłaz and Rakon to Wołowiec, and referred to collectively as the red on Jamnicką Pass and the Valley Jamnické.

  • Time change from the Wołowiec Grześ: 1:45 h, 1:30 h ↓
  • Time change from Wołowiec to Crossroads Valley Jamnické: 1:35 h, 2:05 h ↑

The red route – the red trail that runs the main ridge leading to the sad Roháče Pass on Wolowiec (from Jamnické Pass along with blue), and then along the border on the shovel, and Kończysty Jarząbczy Peak Peak.

  • Time change from the Acute Rohac Wołowiec: 1:50 h, 1:45 h back
  • Time change from the Jarząbczy Wołowiec Peak: 2:10 h, 1:50 h back

Green Route Blue Route – green trail with Glade Valley Chochołowska by Vyšné Chochołowska, wyprowadzający the ridge between Rakoniem a Wołowiec. Hence, further along the blue. Transition Time: 2:40 h, 2:05 h ↓

Trail entrance (in addition to the trail by Roháče) are devoid of major problems, but need to overcome a relatively large distance and difference in altitude.

At the top is a massive tourist traffic, especially since the Slovak side – what is the result of the construction of highways in the years 1968-1970 Zuberec – Zverovka, which reaches to the feet and Wołowiec Rakonia. The result is called. „Interest erosion” around the summit.