Czyste Tatry
Szczyty

Żabi Koń

Wysokość 2291 m n.p.m.

 

Najniższa turnia w grani oddzielającej Dolinę Rybiego Potoku od Doliny Żabiej Mięguszowieckiej (odgałęzienie Doliny Mięguszowieckiej).

 

Szczyt usytuowany jest w głównej grani Tatr pomiędzy Rysami (oddzielony Żabią Przełęczą) a Żabią Turnią Mięguszowiecką w Wołowym Grzbiecie (oddzielony Żabią Przełęczą Wyżnią). Wschodnia grań Żabiego Konia dzieli się na dwa odcinki. Górny z nich (Górny Koń) jest bardziej stromy, dolny jest łagodniejszy i nosi miano Dolnego Konia. W południowej ścianie znajduje się turniczka o słowackiej nazwie Vežička v Žabom koni.

 

Jest dobrze widoczny znad Morskiego Oka jako przysadzista, granitowa płetwa. Widziany od wschodu lub zachodu (wzdłuż grani) ma wygląd ostrej iglicy.

 

Szczyt długo uchodził za zbyt trudny do zdobycia. Wszystkie drogi taternickie prowadzące na szczyt należą do trudnych (wejść turystycznych na szczyt nie ma). Mimo mało imponującej wysokości Żabi Koń od dawna należy do najpopularniejszych turni tatrzańskich wśród taterników, a jego północna ściana była przez pewien czas uznawana za najtrudniejszą w Tatrach.


2291 m above sea-level

The lowest peak in the ridge separating the valley from the Valley Stream, moderating Żabia Mengusovská (Mengusovská Valley branch).

The summit is located in the main ridge of the Tatra mountains between Rysy (separated Frog Pass) and the Frogs Turnie Mięguszowiecką in beef Ridge (separated Frog Pass Vyšné). East Ridge Horse frog is divided into two sections. The top of them (Upper Horse) is steeper, the lower is milder and is known as the Lower Horse. In the south wall is a Slovak name turniczka Vežička v frogs horses.

It is easily visible from above Morskie Oko, a squat granite fin. Seen from the east or the west (along the ridge) has the appearance of sharp needle.

The summit was regarded as too long trying to get. All roads leading to the summit taternickie are difficult (go hiking to the summit is not). Although not very impressive amount of Frog horse has long been the most popular among the crags of Tatra mountain climbers, and its northern wall was for some time considered the hardest in the Tatra Mountains.