Czyste Tatry
Szczyty

Żabi Szczyt Niżni

Wysokość 2098 m n.p.m.

 

Szczyt leżący w Żabiej Grani. Jest to boczna grań Tatr Wysokich, rozdzielająca Dolinę Rybiego Potoku i Dolinę Białej Wody (Bielovodská dolina) w Tatrach, a dokładniej jej odgałęzienie – Dolinę Żabich Stawów Białczańskich . Granią tą przebiega granica polsko-słowacka.

 

Żabi Szczyt Niżni wznosi się wprost nad Morskim Okiem. Usytuowany jest pomiędzy Żabim Mnichem (2146 m) na południu a Żabią Czubą (2080 m) na północy. Od tego ostatniego szczytu oddzielony jest Przełączką pod Żabią Czubą (2031 m). Za Żabią Czubą znajduje się jeszcze wyrównany grzbiet Siedmiu Granatów, końcowy odcinek Żabiej Grani schodzący w widły Rybiego Potoku i Białej Wody (Biela voda). W kierunku Żabiego Mnicha (na południe) znajdują się kolejno: Apostolska Szczerbina, Apostoł VII, Marusarzowa Przełączka, Marusarzowa Turnia, szerokie siodło Owczej Przełęczy (2038 m) oraz Owcze Turniczki i Białczańska Przełęcz (2024 m), na której kończy się masyw Żabiego Szczytu Niżniego, a zaczyna masyw Żabiego Mnicha.

 

Owcza Przełęcz położona jest mniej więcej w połowie odległości pomiędzy wierzchołkiem Żabiego Szczytu Niżnego i siodłem Białczańskiej Przełęczy. W kierunku Morskiego Oka prowadzi z niej Owczy Żleb. Podejście tym żlebem na Owczą Przełęcz było najdogodniejszą drogą łączącą Dolinę Rybiego Potoku i Dolinę Żabich Stawów Białczańskich, a także najłatwiejszym sposobem wejścia na szczyt od strony słynnego jeziora. Na Owczej Przełęczy górale wypasali owce (stąd jej nazwa).

 

W pobliżu Żabiego Szczytu Niżniego (kilkadziesiąt metrów na południe od wierzchołka), od Żabiej Grani w kierunku zachodnim odchodzi boczna, poszarpana Grań Apostołów lub Dwunastu Apostołów (chociaż w rzeczywistości turni jest siedem). Jest ona dobrze widoczna z drogi pomiędzy Włosienicą a Morskim Okiem.

 

Grań szczytowa Żabiego Szczytu Niżniego jest niemal pozioma i ma ok. 100 m długości. Najwyższy punkt, na którym stoi betonowy słupek graniczny położony jest na jej południowym krańcu. Na północy obrywa się ona nagle pionowym uskokiem. Ma on ok. 50 m wysokości, a pomiędzy jego podnóżem a siodłem Przełączki pod Żabią Czubą wypiętrza się kilka turniczek, określanych nazwą Żabich Kopek. Niepozorne siodełko bezpośrednio pod uskokiem to Żabi Karbik.

 

Na stronę Doliny Rybiego Potoku opadają z wierzchołka strome ściany skalne o wysokości dochodzącej do 150 m. Ściana północna ograniczona jest od dołu żlebkiem opadającym z Żabiego Karbiku, który łączy się niżej z główną gałęzią Żabiego Żlebu (opadającego z Przełączki pod Żabią Czubą do Morskiego Oka). Osiąga ok. 70 m wysokości, a widziana z profilu znad Morskiego Oka nadaje Żabiemu Szczytowi Niżniemu charakterystyczną sylwetkę. Ściana północno-zachodnia, najwyższa (ok. 150 m), rozciąga się pomiędzy dwoma wyraźnymi filarami – Filarem Stanisławskiego po lewej i Filarem Świerza po prawej. Nad Apostolską Depresją (opadającą z Apostolskiej Szczerbiny) wznosi się z kolei ok. 120-metrowa ściana południowo-zachodnia. Na wszystkich tych ścianach wytyczono liczne drogi wspinaczkowe. Wschodnie zbocza szczytu posiadają zupełnie odmienny charakter – są to trawiaste zbocza, z nielicznymi wystającymi z nich skałkami.

Na szczyt nie prowadzi żaden szlak turystyczny, a cały rejon nie jest udostępniony również dla taterników (zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie). Wierzchołek Żabiego Szczytu Niżniego, pomimo względnie niewielkiej wysokości, jest bardzo dobrym punktem widokowym.


2098 m above sea-level

The summit lies in Żabia Crag. It is the lateral ridge of the High Tatra Mountains, separating the valley and the Valley Stream Fish-White Water (Bielovodská valley) in the mountains, and more precisely its offshoot – the Valley of Lakes Białczańskich frogs. Ridge that runs the Polish-Slovak border.

Nizhny Frog Peak rises directly above Morskie Oko. It is situated between the frog Monk (2146 m) in the south and the Frog Czuba (2080 m) in the north. From this last summit is separated into frog jumper Czuba (2031 m). If you Frogs Czuba is still aligned with the back seven grenades, the final episode Żabia Ridge descends in a fork, moderating, and White Water Creek (Biela voda). Towards a frog Monk (south) are successively Szczerbina See, the Apostle VII Marusarzowa jumper, Marusarzowa Turnia, wide saddle Sheep Pass (2038 m) and the Faroe Turniczki and Białczańska Pass (2024 m), which ends with a massive frog Summit Niżniego and begins massive frog Monk.

Sheep Pass is located roughly halfway between the tip of the frog and the saddle Summit Nizhny Bialczanska Pass. Towards Morskie Oko Sheep leads the gully. This approach gully on a sheep Pass was the most convenient way of linking the Valley and the Valley Stream Fish-Ponds Białczańskich frogs, and also the easiest way to ascent from the famous lake. At Sheep Pass Highlanders pastured sheep (hence the name).

Near the summit Niżniego frog (tens of meters south from the top), from Żabia Ridge to the west side leaves, jagged ridge of the Apostles and the Twelve Apostles (although in fact the tournament is seven). It is clearly visible from the road between Włosienicą and Morskie Oko.

Peak Ridge Summit Niżniego frog is almost horizontal and is about 100 m in length. The highest point, on which stands a concrete border post is situated at its southern tip. At midnight she suddenly tears up the vertical gap. It is approximately 50 meters in height, and between the foothills and into the saddle Adaptors Czuba Frogs pile up several turniczek, referred to the name of the frogs Kopek. Inconspicuous seat directly under the Frog Fault Karbik.

On the website, moderating the Valley Stream steep fall from the top of cliffs with a height of up to 150 m. The north wall is limited from the bottom of frogs falling żlebkiem Karbiku that connects to the main branch below the frog Żlebu (down from the Frog Czuba Adaptors to Morskie Oko) . Reaches about 70 m high and seen from above the Morskie Oko gives Żabiemu Summit Niżniemu characteristic silhouette. Wall of the north-west, the highest (about 150 m), extends between the two distinct pillars – Pillar of Stanislavsky on the left and the right of the pillar Świerz. See Above Depression (falling from the Apostolic Szczerbiny) rises, in turn, approximately 120-meter high wall of the south-west. In all these walls laid out a number of climbing routes. Eastern slopes of the summit was an entirely different nature – these are the grassy slopes, with a few rocks sticking out of them.

At the summit did not lead any tourist trail, and the entire region is not made available also for climbers (both Polish and Slovakian side). The apex of frog Niżniego Summit, despite the relatively small amount, is a very good vantage point.